Vyhláška č. 4/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948

Čiastka 2/1950
Platnosť od 27.01.1950
Účinnosť od 27.01.1950