Zákon č. 29/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950 do30.06.1964
Účinnosť od 01.10.1950 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 16 v znení čl. I č. 7 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1950 - 30.06.1964 Delená účinnosť
01.10.1948 - 30.09.1950