Vyhláška č. 207/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 76/1950
Platnosť od 30.12.1950
Účinnosť od 01.01.1951

OBSAH