Zákon č. 168/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

168.

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon č. 134/1946 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, sa mení a doplňuje takto:

1. § 54 zneje:

„Cenné papiere, pre ktoré nebola vyhlásená osobitná cena (§ 53), podiely v spoločnostiach s ručením obmedzeným a závodné podiely v hospodárskych a zárobkových spoločenstvách (družstvách) sa ocenia menovitou hodnotou.“

2. § 68 ods. 7 sa zrušuje.

3. K § 81 ods. 1 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:

„Premlčacie lehoty podľa § 277 ods. 1 a 7 a podľa § 281 sa určujú na 10 rokov.“


Čl. II.

Bezúročný odklad platenia dávok poskytnutý podľa § 68 ods. 7 zák. č. 134/1946 Sb. stráca platnosť šesťdesiatym dňom po vyhlásení tohto zákona.

Čl. III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.