Nariadenie č. 157/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 13.08.1955 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.