Nariadenie vlády č. 132/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej

Čiastka 56/1950
Platnosť od 29.09.1950
Účinnosť od 01.10.1950

OBSAH

132.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. septembra 1950,

ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 142/1949 Sb., o výkone ľudovej správy v sídlach krajov:


§ 1.

Obec Roudnička sa pripojuje k mestu Hradec Králové.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1950; vykoná ho minister vnútra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.