Nariadenie č. 130/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť

Čiastka 54/1950
Platnosť od 30.08.1950 do05.10.1956
Účinnosť od 30.08.1950 do05.10.1956
Zrušený 46/1956 Zb.

130

Nariadenie ministra školstva, vied a umení

zo dňa 1. septembra 1950,

ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť.

Minister školstva, vied a umení nariaďuje podľa § 6 ods. 7 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách (ďalej len „zákon“):


§ 1.

(1) Štátny výbor, ako poradný, iniciatívny a koordinačný sbor ministra školstva, vied a umení, podáva návrhy a je vypočúvaný v zásadných otázkach a pri dôležitých opatreniach, týkajúcich sa vysokých škôl, najmä ak ide o:

a) plán rozvoja vysokých škôl a jeho vecné a finančné zabezpečenie,

b) určovanie počtu a druhov vysokých škôl, fakúlt, oddelení katedier, špeciálnych štúdií i kurzov ako aj zriaďovanie vedeckých a umeleckých ústavov,

c) určovanie sídel vysokých škôl, ich názvov a umiestenia,

d) ročné a výhľadové plány rozvoja vedeckej a umeleckej činnosti vysokých škôl,

e) starostlivosť o vedeckú a umeleckú úroveň vysokých škôl,

f) vymenovanie profesorov a docentov, najmä pokiaľ ide o posúdenie ich vedeckej alebo umeleckej spôsobilosti, návrhy na poverenie a na určenie alebo zmenu pôsobišťa vysokoškolských profesorov, docentov, vedúcich katedier a riaditeľov vedeckých a umeleckých ústavov, poprípade aj iné otázky týkajúce sa ich pracovného pomeru,

g) ustanovenie dočasného zástupcu pre neobsadený vedný alebo umelecký odbor,

h) plán pracovných miest na vysokých školách,

ch) vymenovanie rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov,

i) študijné a skúšobné plány a zabezpečenie ich vykonávania,

j) študijné a skúšobné poriadky, organizačné a iné predpisy pre vysoké školy,

k) plány pre prijímanie študentov na vysoké školy, ako aj všeobecné smernice pre ich prijímanie,

l) plán na zaradenie absolventov vysokých škôl do praxe,

m) súborný plán aspirantúr, ako aj plán na zaradenie absolventov aspirantúry do praxe,

n) plán vydávania učebníc a učebných pomôcok pre vysoké školy,

o) zásady pre dosiahnutie odbornej spôsobilosti a udieľanie vedeckých a umeleckých hodností,

p) udelenie čestnej vedeckej alebo umeleckej hodnosti,

r) podpory na vedeckú alebo umeleckú činnosť vysokoškolských vedeckých a umeleckých pracovníkov a ich vysielanie do cudziny, ako aj zvanie cudzích vedeckých a umeleckých pracovníkov,

s) organizáciu telovýchovy na vysokých školách,

t) sociálnu starostlivosť o vysokoškolské študentstvo.

(2) Predseda Štátneho výboru môže poveriť členov Štátneho výboru alebo iné osoby, aby priamo na jednotlivých vysokých školách skúmali otázky patriace do pôsobnosti Štátneho výboru a žiadali od orgánov vysokých škôl potrebné vysvetlenia.

§ 2.

(1) Sídlom Štátneho výboru je Praha.

(2) Sídlom Odbočky Štátneho výboru pre vysoké školy na Slovensku (ďalej len „Odbočka“) je Bratislava.

§ 3.

(1) Z troch podpredsedov Štátneho výboru je aspoň jeden zo sekcie pre vysoké školy vedeckého smeru a aspoň jeden zo sekcie pre vysoké školy umeleckého smeru.

(2) Predsedov sekcií vymenúva minister školstva, vied a umení z členov predsedníctva Štátneho výboru (ďalej len „predsedníctvo“). Tajomníkov sekcií vymenúva minister školstva, vied a umení z členov sekcií.

(3) Predsedníctvo Odbočky sa skladá z predsedu, tajomníka a jedného ďalšieho člena. Predsedu a tajomníka Odbočky vymenúva povereník školstva, vied a umení zo slovenských členov Štátneho výboru. Ďalšieho člena predsedníctva Odbočky volí Odbočka zo svojich členov.

(4) Predsedov odborných komisií vymenúva predsedníctvo.

§ 4.

(1) Plenárne zasadanie Štátneho výboru (ďalej len „plenárne zasadanie“) určuje plán práce a dozerá na jeho plnenie, prejednáva zásadné veci vysokých škôl, ostatné práce rozvrhuje na sekcie, Odbočku a predsedníctvo, rokuje o zprávach o činnosti predsedníctva ako aj o zprávach a návrhoch sekcií, Odbočky a odborných komisií, ktoré mu predkladá predsedníctvo.

(2) Plenárne zasadanie určí, ktoré úlohy a v akom rozsahu riešia sekcie a Odbočka samostatne, a môže splnomocniť predsedníctvo, aby vybavovalo niektoré veci v určenom rozsahu.

§ 5.

(1) Sekcie predbežne prejednávajú vo svojom odbore veci, o ktorých má rokovať plenárne zasadanie, vybavujú samostatne veci, o ktorých plenárne zasadanie určilo, že ich sekcie riešia samostatne (§ 4 ods. 2), pretože ide o veci, ktoré sa týkajú len vysokých škôl vedeckého smeru alebo len vysokých škôl umeleckého smeru, konajú práce, ktoré im uložilo plenárne zasadanie (§ 4 ods. 1) a prejednávajú podnety, ktoré im predsedníctvo dalo na predbežné prejednanie (§ 7 ods. 1).

(2) Zprávy o činnosti sekcií ako aj ich iniciatívne návrhy podávajú predsedovia sekcií predsedníctvu.

(3) Sekcie volia zo seba po dvoch členoch predsedníctva (§ 6 ods. 4 zákona).

§ 6.

(1) Odbočka je poradným, iniciatívnym a koordinačným sborom povereníka školstva, vied a umení.

(2) Plenárne zasadanie určí, ktorú pôsobnosť Štátneho výboru vo veciach vysokých škôl na Slovensku a v akom rozsahu vykonáva Odbočka samostatne (§ 4 ods. 2), pretože ide o veci, ktoré vyžadujú na zabezpečenie plného rozvoja hmotných i duchovných síl slovenského národa osobitnú úpravu (§ 6 ods. 2 zákona).

(3) V ostatných veciach týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku Odbočka predbežne prejednáva vo svojom odbore veci, o ktorých má rokovať plenárne zasadanie, ak je o to požiadaná (§ 4 ods. 1) alebo z vlastného podnetu.

(4) Zprávu o činnosti Odbočky ako aj jej iniciatívne návrhy podáva predseda Odbočky predsedníctvu.

(5) Odbočka volí zo seba člena predsedníctva Odbočky (§ 3 ods. 3).

§ 7.

(1) Predsedníctvo koordinuje činnosť sekcií, Odbočky a odborných komisií. Pritom dbá obzvlášť na to, aby bežné úlohy, uložené Štátnemu výboru ministrom školstva, vied a umení, boly včas a riadne splnené. Došlé podnety dáva zpravidla na predbežné prejednanie príslušnej sekcii alebo odbornej komisii.

(2) Samostatne vybavuje predsedníctvo veci bežné, ako aj veci, na vybavovanie ktorých ho plenárne zasadanie splnomocnilo (§ 4 ods. 2).

(3) Predsedníctvo zriaďuje odborné komisie, vymenúva ich predsedov (§ 3 ods. 4), vymedzuje bližšie úlohy týchto komisií a vedie ich činnosť. Ak sa javí potreba toho, povoláva do odborných komisií aj zástupcov zúčastnených ústredných úradov.

(4) Predsedníctvo pripravuje rokovanie plenárneho zasadania, podáva mu zprávy o svojej činnosti ako aj zprávy a iniciatívne návrhy sekcií, Odbočky a odborných komisií (§ 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 8 ods. 2) a vykonáva usnesenia plenárneho zasadania. Rokovania Odbočky pripravuje a jej usnesenia vykonáva predsedníctvo Odbočky.

§ 8.

(1) Odborné komisie konajú práce, ktoré im prikázalo predsedníctvo, a za jeho vedenia (§ 7 ods. 3) a prejednávajú podnety, ktoré im predsedníctvo dalo na predbežné prejednanie (§ 7 ods. 1).

(2) Zprávy o výsledku prác podávajú predsedovia odborných komisií predsedníctvu.

§ 9.

(1) Predseda Štátneho výboru zastupuje Štátny výbor navonok, svoláva a pripravuje spolu s generálnym tajomníkom plenárne zasadanie, vedie ho, predkladá jeho usnesenia ministrovi školstva, vied a umení (§ 13 ods. 2), svoláva a pripravuje spolu s generálnym tajomníkom schôdzky predsedníctva, vedie ich a vykonáva ich usnesenia.

(2) Predsedovia sekcií svolávajú a pripravujú spolu s tajomníkmi sekcií schôdzky sekcií, vedú ich, vykonávajú ich usnesenia a podávajú zprávy o činnosti sekcií ako aj ich iniciatívne návrhy predsedníctvu (§ 6 ods. 2).

(3) Predseda Odbočky svoláva a pripravuje spolu s tajomníkom Odbočky schôdzky Odbočky, vedie ich, vykonáva ich usnesenia a podáva zprávu o činnosti Odbočky ako aj jej iniciatívne návrhy predsedníctvu (§ 5 ods. 3).

(4) Predsedovia odborných komisií svolávajú schôdzky odborných komisií, pripravujú ich rokovania, vedú ich a o výsledku prác podávajú zprávy predsedníctvu (§ 8 ods. 2).

§ 10.

(1) Generálny tajomník je výkonným orgánom Štátneho výboru.

(2) Konceptné a kancelárske práce pre Štátny výbor obstaráva Ministerstvo školstva, vied a umení.

§ 11.

(1) Plenárne zasadania sú zpravidla neverejné. Taktiež schôdzky sekcií, Odbočky a predsedníctva sú zpravidla neverejné.

(2) Plenárne zasadania sa konajú zpravidla raz za štvrťroka. Schôdzky sekcií a Odbočky sa konajú zpravidla raz za dva mesiace. Predsedníctvo koná schôdzky podľa potreby.

(3) Mimoriadne plenárne zasadania a mimoriadne schôdzky sekcií sa sídu, ak ich svolá minister školstva, vied a umení. Obdobne svoláva mimoriadnu schôdzku Odbočky povereník školstva, vied a umení.

§ 12.

(1) Plenárne zasadanie je schopné sa usnášať, ak sú prítomné tri pätiny členov. Schôdzky sekcií, Odbočky a predsedníctva sú schopné sa usnášať, ak sú prítomné tri pätiny členov.

(2) Na platnosť usnesenia je potrebná prostá väčšina hlasov.

§ 13.

(1) Svolanie plenárneho zasadania oznámi generálny tajomník Ministerstvu školstva, vied a umení a Povereníctvu školstva, vied a umení. Ministerstvo školstva, vied a umení a Povereníctvo školstva, vied a umení môžu vyslať na plenárne zasadanie svojich zástupcov, ktorí majú poradný hlas.

(2) Usnesenia plenárneho zasadania predkladá predseda ministrovi školstva, vied a umení. Ak sa líši usnesenie plenárneho zasadania od usnesenia niektorej sekcie alebo Odbočky, treba na žiadosť predsedu sekcie alebo predsedu Odbočky predložiť aj návrh dotyčnej sekcie alebo Odbočky.

§ 14.

O náhradách cestovných výdavkov a odmenách za výkon osobitných prác členov Štátneho výboru a odborných komisií, ako aj o odmenách za výkon funkcií členom predsedníctva a tajomníkom sekcií, platia, pokiaľ nejde o štátnych zamestnancov, obdobne predpisy pre štátnych zamestnancov.

§ 15.

Členovia Štátneho výboru a odborných komisií sú povinní zachovávať tajomstvo o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie.


§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.