Nariadenie č. 77/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú

Čiastka 25/1949
Platnosť od 31.03.1949 do30.09.1951
Účinnosť od 31.03.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.

OBSAH