Zákon č. 59/1949 Zb.Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby

Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949 do30.04.1960
Účinnosť od 12.03.1949 do30.04.1960
Zrušený 76/1959 Zb.