Nariadenie vlády č. 46/1949 Zb.Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania.

Čiastka 19/1949
Platnosť od 08.03.1949
Účinnosť od 08.03.1949

46

Vládne nariadenie

zo dňa 25. januára 1949

o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky, zridených při niektorých odborných školách pre ženské povolania.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14a, ods. 5 živnostenského poriadku ve znení zákona zo dňa 5. februára 1907, č. 26 r. z., ktorým sa mení a doplňuje živnostenský poriadok:


§ 1

Vysvedčenie o úspešne dokončenej návšteve trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky, zriadených pri odborných školách pre ženské povolania v Prahe I, Alšovo nábrežie, v Prahe XVI, v Brne, Merhautova ulica, v Ostrave a v Liberci, nahradzujú preukaz o řiadne ukončenom učebnom pomere (tovarišský list) pre remeslnú živnosť dámskeho krajčírstva.

§ 2

Vysvedčenia, uvedené v § 1 se opatria doložkou: „Toto vysvedčenie nahradzuje podľa § 14a, ods. 5 živnostenského poriadku, v znení zákona č. 26/1907 r. z. a podľa § 1 vládneho nariadenia č. 46/1949 Sb. preukaz o riadne ukončenom učebnom pomere (tovarišský list) pre remeslnú živnosť dámskeho krajčírstva.“


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister priemyslu po dohode s ministrom školstva, vied a umení.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.