Vyhláška č. 43/1949 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948.

Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949
Účinnosť od 14.04.1948

OBSAH