Zákon č. 282/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 31.12.1949

OBSAH