Vyhláška č. 241/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948.

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 78/1949
Platnosť od 03.12.1949
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Vo smysle čl. 47 vstúpil Dohovor do platnosti dňa 11. mája 1949, t.j. po složení šiestej ratifikačnej listiny.