Zákon č. 217/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci

Čiastka 67/1949
Platnosť od 17.10.1949
Účinnosť od 17.10.1949