Vyhláška č. 215/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948.

(v znení č. 68/1970 Zb., 68/1970 Zb.)

Čiastka 66/1949
Platnosť od 15.10.1949
Účinnosť od 01.02.1970
Redakčná poznámka

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 17. júna 1949. Podľa svojho článku 33 nadobudol Dohovor s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasledoval po výmene ratifikačných listín, t.j. dňa 1. júla 1949.