Nariadenie vlády č. 205/1949 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

Čiastka 62/1949
Platnosť od 22.09.1949
Účinnosť od 22.09.1949