Nariadenie vlády č. 172/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1949.

Čiastka 50/1949
Platnosť od 08.07.1949
Účinnosť od 01.01.1949