Nariadenie vlády č. 155/1949 Zb.Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949.

Čiastka 47/1949
Platnosť od 29.06.1949
Účinnosť od 01.01.1949
Redakčná poznámka

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949 s výnimkou ustanovení § 3, ods. 2, vety prvej, § 4, ods. 2 a 3, § 5, ods. 3, viet druhej a tretej a §§ 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto nariadenia; vykonajú ho ministri práce a sociálnej staro...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.01.1949