Nariadenie vlády č. 149/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Čiastka 45/1949
Platnosť od 20.06.1949
Účinnosť od 01.07.1949

OBSAH