Zákon č. 143/1949 Zb.Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.

Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949

OBSAH