Nariadenie vlády č. 133/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.

Čiastka 42/1949
Platnosť od 07.06.1949
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH