Nariadenie vlády č. 13/1949 Zb.Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 09.06.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.