49

Zákon

ze dne 21. března 1948

o zemědělské dani.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Daňová povinnost.

§ 1

(1) Zemědělské dani podléhají fysické osoby, které provozují na vlastní účet zemědělské hospodářství až do výměry padesáti hektarů pozemků s katastrálním výtěžkem.

(2) Provozuje-li zemědělské hospodářství na vlastní účet jednotlivá fysická osoba, podléhá zemědělské dani jen, pracuje-li v něm trvale a cizí osoby zaměstnává jen potud, pokud nestačí - jsouc v zemědělském hospodářství plně zaměstnána - na všechny práce. Tato podmínka nemusí býti splněna u osob do 21 let věku a u osob, které v zemědělském hospodářství nemohou pracovati pro stáří, nemoc, invaliditu nebo vykonávání veřejné funkce, avšak jiné než v zaměstnaneckém poměru.

(3) Provozuje-li zemědělské hospodářství více fysických osob společně na vlastní účet (na př. manželé), podléhají zemědělské dani společně. Při tom musí býti splněna u všech podmínka stanovená v odstavci 2; výjimky tam stanovené platí obdobně. U manželů (druha a družky) se předpokládá, nebude-li jinak prokázáno, že zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.

(4) Neodevzdaná (nerozdělená) pozůstalost se posuzuje tak, jako by zůstavitel byl na živu.

§ 2

(1) Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybníkářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou účastí na kapitálových společnostech, cenných papírů a úsporných vkladů.

(2) Provozují-li osoby uvedené v § 1 dvě nebo více zemědělských hospodářství, považují se všechna za jedno zemědělské hospodářství.

§ 3

K provozu zemědělského hospodářství patří též:

1. vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství a pokud taková výroba není zpravidla a převážně provozována samostatnými průmyslovými podniky (pilami, mlýny, pekárnami, pivovary, lihovary, cukrovary a pod.) nebo v daném případě není provozována po živnostensku v samostatném závodě (v mlékárnách, sýrárnách, sušírnách, drůbežárnách, chovatelských farmách a pod.);

2. dobývání podstaty parifikační půdy, pokud nedochází k dalšímu zpracování, za podmínek uvedených pod č. 1;

3. prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství, vyjímajíc prodej v drobném, provozovaný po živnostensku v prodejnách nebo skladištích trvale otevřených a určených k uvedenému účelu;

4. vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.), provozovaná toliko příležitostně a nikoliv po živnostensku.

§ 4

Nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, pachtované či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.

§ 5

Sdruží-li se více provozovatelů zemědělských hospodářství (§§ 1 až 4) ke společnému provozování svých zemědělských hospodářství ve společenstvo (družstvo) nebo jiné svépomocné sdružení s neuzavřeným počtem členů, podléhají zemědělské dani tak, jako by svá zemědělská hospodářství provozovali samostatně na vlastní účet.

§ 6

Zdaňovací období

Daň se vyměřuje samostatně za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.

Daňové sazby.

§ 7

(1) Daň se vyměřuje částkou uvedenou v tabulkách připojených k tomuto zákonu.

(2) Pro stanovení daně jsou rozhodné:

1. výrobní oblast (řepařská, obilnářská, bramborářská či pícninářská), ve které leží zemědělské hospodářství nebo jeho největší část, a

2. celková výměra všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich průměrný katastrální výtěžek podle stavu dne 30. června rozhodného roku.

§ 8

(1) Pro zjištění, ve které výrobní oblasti leží zemědělské hospodářství, platí obecné předpisy, jimiž se určují zemědělské výrobní oblasti.

(2) Jednotlivá katastrální území, po případě jednotlivá zemědělská hospodářství, však mohou býti přeřazena (§ 31, č. 3 a § 30, č. 3) do té výrobní oblasti, jejímž výrobním podmínkám půda katastrálního území, po případě zemědělského hospodářství, ve skutečnosti odpovídá.

§ 9

(1) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem započítává se výměra pozemků věnovaných pěstování chmele, vinné révy, tabáku nebo papriky, nebo věnovaných zahradnictví (zelinářskému i okrasnému), školkařství, ovocnictví a rybníkářství násobkem, který se stanoví způsobem uvedeným v § 31.

(2) Průměrný katastrální výtěžek se zjistí, dělí-li se celkový katastrální výtěžek všech pozemků jejich skutečnou výměrou v hektarech.

(3) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich celkového katastrálního výtěžku se přihlíží i k půdě ležící ladem.

§ 10

(1) Daň se přiměřeně sníží, činí-li v zemědělském hospodářství výměra pozemků věnovaných lesnictví více než 15 % celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem.

(2) Směrnice pro snížení daně podle odstavce 1 vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

§ 11

Provozují-li zemědělské hospodářství jednotlivé osoby fysické (§ 1, odst. 2), zvýší se jim daň podle §§ 7 až 10 o 20 %.

§ 12

Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 sníží se daň podle §§ 7 až 10 o 20 % za třetí a o 10 % za čtvrtou z osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet a které jsou v něm trvale a plně zaměstnány.

§ 13

(1) Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 2 se daň sníží:

1. o 480 Kčs na druhého člena dvojice založené manželstvím nebo skutečným spolužitím,

2. o 480 Kčs na první dítě,

3. o 540 Kčs na druhé dítě,

4. o 600 Kčs na třetí a na každé další dítě a

5. o 480 Kčs na každého z rodičů.

(2) Podle odstavce 1 se přihlíží:

a) u druhého člena dvojice a u nezletilých dětí jen k těm, které žijí s poplatníkem ve spotřebním společenství, a

b) u zletilých dětí a u rodičů k těm, kteří jsou v poplatníkově zaopatření.

(3) Stejně jako děti posuzují se též vnukové, pravnukové, pastorkové a schovanci.

(4) Stejně jako děti se posuzují též nezletilí sourozenci, nezletilí synovci a nezletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.

(5) Stejně jako rodiče se posuzují též prarodiče, nevlastní rodiče, pěstouni, zeťové, snachy, tchán a tchýně poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.

(6) Stejně jako rodiče se posuzují též zletilí sourozenci, zletilí synovci a zletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li práce neschopni a v jeho zaopatření.

(7) Osoby, na které se poplatníku snižuje daň podle předchozích odstavců, označují se dále jako příslušníci domácnosti.

(8) Příslušník domácnosti žije s poplatníkem ve spotřebním společenství, hradí-li se jeho životní potřeby v rámci domácnosti a převážně z jejích prostředků. Spotřební společenství není vyloučeno přechodným pobytem příslušníka mimo domácnost. Táž osoba může však býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka.

(9) Příslušník domácnosti je v poplatníkově zaopatření, poskytuje-li nebo hradí-li mu poplatník převážně byt, stravu a ošacení. Zaopatřením se rozumí též poskytování výměnku. O zaopatření nejde, má-li příslušník - vyjímajíc výměnkáře - vlastní příjmy, postačující k jeho výživě.

(10) Poplatníkům svobodným, ovdovělým, rozloučeným nebo těm, kteří nežijí trvale s manželem (manželkou) ve společné domácnosti, sníží se daň o 480 Kčs, mají-li nárok na snížení daně podle odstavce 1, č. 2.

(11) Poplatníkům, kteří vychovali nejméně dvě děti, t. j. měli je v zaopatření aspoň do jejich čtrnáctého roku, sníží se daň o 480 Kčs, nemají-li nárok na odečtení téže anebo vyšší částky z daně podle předcházejících odstavců. Omezení do čtrnáctého roku neplatí, jestliže se děti staly přímými obětmi národní, politické nebo rasové persekuce.

§ 14

Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2)

a) váleční invalidé z první nebo druhé světové války, kteří mají nárok na zaopatřovací požitky ze státní pokladny pro poškození zdraví nebo těla,

b) vojenští (neváleční) invalidé a všichni občanští invalidé, jimž pro poškození zdraví nebo těla patří zaopatřovací požitky ze státní pokladny nebo podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění, nebo

c) jiné osoby tělesně nebo duševně vadné (na př. nevidomí, zmrzačení a pod.), po případě poplatníci, na které jsou odkázáni příslušníci domácnosti tělesně nebo duševně vadní,

sníží se jim daň při stupni invalidity od 20 % až do 44 % včetně o 480 Kčs a při stupni invalidity přes 44 % o 960 Kčs. Při tom se předpokládá, že stupeň invalidity u invalidů, požívajících důchody z veřejnoprávního důchodového pojištění, přesahuje 44 %.

§ 15

Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2) vdova nebo nezletilí sirotci po padlých legionářích (zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům) a příslušnících národního boje za osvobození (zákon ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození), po obětech bojových událostí a národní, rasové nebo politické persekuce, sníží se jim daň o 480 Kčs.

§ 16

Pro snížení daně podle ustanovení §§ 13 až 15 je rozhodný stav koncem roku.

§ 17

Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 se daň sníží o tolik, o kolik by se snížila podle §§ 13 až 16 osobám, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet, kdyby dani podléhaly samostatně.

§ 18

Daň se nevyměří, činí-li podle §§ 7 až 17:

1. u jednotlivých fysických osob méně než 540 Kčs a

2. u ostatních poplatníků méně než 1080 Kčs.

§ 19

Sleva na dani

(1) Daň se přiměřeně sníží pro zvláštní poměry, které poplatníka (§ 1, odst. 2) podstatně zatěžují, avšak neodůvodňují snížení daně podle §§ 13 až 15.

(2) Za takové zvláštní poměry dlužno pokládati alimentační plnění, k nimž je poplatník právně zavázán, podporování nemajetných příbuzných v linii vzestupné nebo sestupné nebo v linii pobočné do třetího stupně a nemajetných osob sešvagřených do druhého stupně, nákladné léčení poplatníka nebo příslušníků jeho domácnosti a živelní pohromy.

(3) Obdobně se sníží daň poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3, jsou-li podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 splněny u osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet.

(4) Směrnice pro stanovení přiměřené slevy vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

(5) O slevu nutno žádati v přiznání.

Počátek a konec daňové povinnosti.

§ 20

(1) Poplatníci, kteří začali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani počínajíc rokem, v němž zemědělské hospodářství začali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže ještě 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.

(2) Poplatníci, kteří přestali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani končíc rokem, v němž zemědělské hospodářství přestali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže již 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.

(3) Jestliže provozování zemědělského hospodářství bylo během roku rozšířeno tak, že výměra obhospodařovaných pozemků přestoupila 50 ha, zdaní se poplatník zemědělskou daní ještě za ten rok, v němž zemědělské hospodářství bylo rozšířeno.

§ 21

(1) Kdo začne nebo přestane provozovati zemědělské hospodářství, je povinen ohlásiti to příslušné berní správě do 30 dnů. Ohlášením jsou povinni též dědicové, a to do 30 dnů po odevzdání (rozdělení) pozůstalosti.

(2) Opomenutí ohlášení může býti potrestáno, nezakládá-li skutkovou podstatu trestného činu, pořádkovou pokutou do 5000 Kčs, a to i opětovně.

§ 22

Splatnost daně

(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočísti a zaplatiti ji příslušnému bernímu úřadu do 31. ledna po uplynutí rozhodného roku.

(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2000 Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31. lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu.

§ 23

Spolu s poplatníkem uvedeným v § 1, odst. 3, jest rukou společnou a nerozdílnou zavázána zaplatiti celou daň každá z osob, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.

§ 24

Přiznání

(1) Každý, kdo je povinen platiti zemědělskou daň, jest povinen podati každoročně do 31. ledna berní správě přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý rok. Mimo to je povinen podati přiznání každý, kdo bude berní správou k podání přiznání vyzván. Vzor přiznání vydá a způsob jeho podání stanoví ministerstvo financí.

(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 10 %; zvýšení je splatné do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.

§ 25

Místní příslušnost

(1) K vyměření zemědělské daně je příslušná berní správa, v jejímž obvodu měl poplatník bydliště (sídlo) koncem rozhodného roku. Nelze-li místně příslušnou berní správu určiti podle bydliště (sídla) poplatníkova, je příslušná berní správa, v jejímž obvodu je zemědělské hospodářství, po případě jeho největší část. Nelze-li místní příslušnost určiti ani tímto způsobem, určí ji ministerstvo financí.

(2) Odstavec 1 platí obdobně pro určení místní příslušnosti berního úřadu a místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise).

§ 26

Vyrozumění o předpisu daně

(1) O vyměření daně vyrozumí berní správa poplatníky hromadně prostřednictvím místního národního výboru předpisným seznamem. Seznam vyloží místní národní výbor do 7 dnů po dojití k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.

(2) Počátek a dobu vyložení seznamu vyhlásí místní národní výbor vyhláškou na obecní tabuli nebo jiným způsobem v místě obvyklým.

(3) Na seznamu potvrdí místní národní výbor dobu vyložení a vrátí jej berní správě.

§ 27

Odvolání

(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolati u příslušné berní správy do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.

(2) V téže lhůtě mohou poplatníci podati u příslušné berní správy žádost za sdělení důvodů pro vyměření daně. Dnem podání žádosti staví se odvolací lhůta až do dne doručení příslušného vyřízení a běží pak dále jen co do zbytku.

(3) O odvolání rozhoduje s konečnou platností finanční úřad II. stolice, na Slovensku pověřenectvo financí.

Zemědělské daňové komise.

§ 28

(1) V oboru zemědělské daně spolupůsobí místní národní výbory svými zemědělskými daňovými komisemi, okresní zemědělské daňové komise a ústřední zemědělská daňová komise.

(2) Členy zemědělské daňové komise místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise) jsou: předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce, zástupce místního sdružení Jednotného svazu zemědělců a předseda zemědělské komise při místním národním výboru nebo jeho zástupce, pokud byla řízena, jinak člen zvolený místním národním výborem. Předsedou místní zemědělské daňové komise je předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce.

(3) Okresní zemědělská daňová komise se zřizuje při berní správě a tvoří ji předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce, zemědělský referent (jeho zástupce), zástupce berní správy, zástupce okresního sdružení Jednotného svazu zemědělců a další čtyři členové volení okresním národním výborem. Ministr financí může pro obvod několika berních správ zříditi pouze jednu okresní zemědělskou daňovou komisi. Předsedou okresní zemědělské daňové komise je předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce.

(4) Ústřední zemědělská daňová komise se zřizuje při ministerstvu financí a tvoří ji zástupci: ministerstev financí, zemědělství a výživy, pověřenectev financí, zemědělství a pozemkové reformy a výživy, zemského národního výboru v Praze, zemského národního výboru v Brně a zemské expositury v Ostravě, zemského finančního ředitelství v Praze a zemského finančního ředitelství v Brně, a to po jednom zástupci, a po čtyřech zástupcích Jednotného svazu českých a slovenských zemědělců. Předsedou ústřední zemědělské daňové komise je zástupce ministerstva financí.

§ 29

Místním národním výborům (místním zemědělským daňovým komisím) přísluší:

1. v místech, kde není katastrální výtěžek vyznačen v pozemnostních arších, nebo kde jej z těchto nelze zjistiti, navrhovati rozdělení celkového katastrálního výtěžku připadajícího na katastrální území na jednotlivá zemědělská hospodářství na podkladě dat z výkazu úhrnných katastrálních hodnot podle posledního platného stavu (§ 6, odst. 19 vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona). Nepodá-li místní zemědělská daňová komise návrh do 31. října rozhodného roku, podá jej berní správa;

2. navrhovati přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati okresní zemědělské daňové komisi do 31. října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok.

§ 30

Okresním zemědělským daňovým komisím přísluší:

1. navrhovati přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati ústřední zemědělské daňové komisi do 31. října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok;

2. rozhodovati s konečnou platností o návrzích podle § 29, č. 1. Nerozhodne-li okresní zemědělská daňová komise o návrhu do 15. prosince rozhodného roku, rozhodne o něm finanční úřad II. stolice;

3. rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15. prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok.

§ 31

Ústřední zemědělské daňové komisi přísluší:

1. stanoviti celkový katastrální výtěžek připadající na katastrální území v případech, kde jej nelze zjistiti z výkazu úhrnných katastrálních hodnot; nestanoví-li jej do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví jej ministerstvo financí;

2. stanoviti vyhláškou v Úředním listě násobky výměry podle § 9, odst. 1; nestanoví-li je do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví je ministerstvo financí. Tyto násobky stanoví podle toho, kolikrát je čistý výtěžek docilovaný při pěstování kultur uvedených v § 9, odst. 1 průměrně větší než při pěstování ostatních kultur;

3. rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15. prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok;

4. přezkoumávati výnosové poměry zemědělské výroby a navrhovati finanční správě změnu sazeb zemědělské daně.

§ 32

Členství v zemědělských daňových komisích je funkcí čestnou. Členové zemědělských daňových komisí jsou povinni postupovati podle zákona, nestranně a podle nejlepšího vědomí a svědomí a zachovávati o jednání v komisi tajemství.

§ 33

Sídla okresních zemědělských daňových komisí, jednací řád komisí, jakož i znění slibu členů komise vyhlásí ministr financí, pokud jde o jednací řád místních zemědělských daňových komisí v dohodě s ministrem vnitra, v Úředním listě.


Přechodná a závěrečná ustanovení.

§ 34

(1) Táž osoba může býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně.

(2) Byla-li poplatníku u daně ze mzdy během roku poskytnuta sleva podle § 7 nebo daňová úleva podle § 9 zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy, nemůže mu býti za tento rok snížena zemědělská daň podle §§ 13 až 15.

§ 35

Ministr financí může

1. dále rozčleniti tabulky zemědělské daně jak co do průměrného katastrálního výtěžku, tak co do celkové výměry,

2. učiniti opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by prováděním tohoto zákona mohly vzniknouti,

3. učiniti opatření k zamezení dvojího zdanění v případech, kde se zemědělské hospodářství provozuje na podkladě pracovního nebo jemu podobného poměru, a

4. stanoviti vyhláškou v Úředním listě způsob vyměřování zemědělské daně co do pozemků patřících komposesorátům, urbariátům nebo podobným právním útvarům.

§ 36

(1) Přiznání k zemědělské dani za rok 1947 jsou povinni podati všichni poplatníci, kteří zásadně podléhají daňové povinnosti, a to do 30. června 1948.

(2) Zemědělská daň za rok 1947 jest splatná ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1948 a druhá do 30. září 1948.

§ 37

(1) Příjem, po případě výtěžek z provozu zemědělského hospodářství, které je předmětem zemědělské daně, není počínajíc berním rokem 1948, základem pro vyměření daně důchodové a všeobecné daně výdělkové podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

(2) Pozemky patřící k zemědělskému hospodářství, které jest předmětem zemědělské daně, nejsou počínajíc berním rokem 1948 podrobeny pozemkové dani podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Jsou-li propachtovány, podléhá pachtovné rentové dani podle hlavy VI téhož zákona.

(3) Zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, se nevztahuje počínajíc rokem 1947 na úplaty, které přijaly osoby podléhající zemědělské dani po 31. prosinci 1946 za dodávky a výkony provedené v rámci zemědělského hospodářství, jakož i na cenu vlastní spotřeby předmětů vzatých těmito osobami ze zemědělského hospodářství. Úplaty a ceny uvedené v předchozí větě nepodléhají záznamní povinnosti podle části první, oddílu I vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní. Použivatelnost ustanovení § 2 tohoto vládního nařízení se zrušuje.

(4) Dani podrobeným důchodem (základem daně důchodové) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, u osob podléhajících zemědělské dani se rozumí důchod (základ), který by byl u těchto osob podroben dani důchodové (základem pro vyměření daně důchodové), kdyby dotčené osoby nepodléhaly zemědělské dani. Mimořádná jednorázová dávka podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 185/1947 Sb. vyměří se v těchto případech i z daně, která by připadla na důchod zjištěný podle předchozí věty, kdyby poplatník byl podroben dani důchodové.

§ 38

(1) Zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, se doplňuje takto:

1. v § 41, odst. 5, prvé větě se zařazují za slova „... platiti daň z obratu“, další slova „nebo podléhají zemědělské dani“,

2. § 41, odst. 6 se doplňuje další - třetí - větou tohoto znění: „Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou.“

(2) Zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb., o dani z masa, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se doplňuje takto:

1. v § 1, odst. 2, prvé větě se zařazují za slova „... platiti daň z obratu“ další slova „nebo podléhají zemědělské dani“,

2. § 1, odst. 3 se doplňuje další - čtvrtou - větou tohoto znění:

„Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou.

§ 39

(1) Sazba pozemkové daně podle § 105, odst. 1 zákona o přímých daních se zvyšuje počínajíc berním rokem 1948 ze 2 % na 6 %.

(2) Držitelé pozemků zapsaní nebo zaznamenaní do pozemkového katastru jsou povinni oznámiti do 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona pozemky, které nepatří k zemědělskému hospodářství, jež je předmětem zemědělské daně. Vzor oznámení vydá a způsob podání stanoví ministerstvo financí.

(3) Ustanovení § 327, odst. 1, věty druhé zákona o přímých daních se zrušuje; použije se ho naposledy při vyměření důchodové daně na berní rok 1947.

§ 40

V případech tímto zákonem neupravených platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; pokud jde o poplatek z prodlení, platí obdobně ustanovení zákona č. 31/1946 Sb.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; platí však pro zemědělskou daň po prvé za rok 1947; provede jej ministr financí.

Predpis č. 116/1949 Sb. v prílohe A v položke 146 prenáša pôsobnosť prisluchajúcu ústrednému úradu „Delegácia iného než podľa všeobecných predpisov príslušného úradu pri pôdohospodárskej dani" na krajské národné výbory s účinnosťou od 9. júna 1946 (§ 40).


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblasř.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs25 Kčs30 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1--80809090
2210230240260270280
3350400440470500530
4510580630690740790
56407608609401.0101.070
68009501.0601.1701.2701.370
79501.1201.2901.4301.5501.670
81.0801.3201.5101.6701.8301.980
91.2201.5001.7201.9302.1302.310
101.3701.6801.9502.2102.4302.630
111.5001.8602.1902.4702.7302.990
121.6302.0602.4202.7403.0503.330
131.7502.2502.6503.0303.3703.700
141.8902.4302.9003.3103.7004.070
152.0302.6203.1403.6004.0404.440
162.1702.8203.3803.9004.3804.850
172.3003.0203.6304.2104.7405.270
182.4303.2203.9004.5005.1205.690
192.5503.4104.1604.8405.5006.140
202.6903.6104.4105.1805.8906.620
212.8303.8304.6905.5206.3207.090
222.9704.0404.9805.8606.7507.590
233.1104.2505.2706.2407.1708.120
243.2404.4505.5606.6307.6508.650
253.3804.6705.8507.0008.1309.210
263.5104.9106.1907.4008.6109.800
273.6605.1506.5107.8309.11010.390
283.8005.3806.8408.2609.65011.000
293.9505.6107.1608.68010.19011.670
304.1005.8507.5209.13010.72012.320
314.2406.1207.8909.62011.32012.990
324.3806.3808.26010.09011.91013.720
334.5306.6508.63010.57012.52014.460
344.6906.9209.01011.08013.14015.190
354.8507.1809.42011.62013.81015.990
365.0207.4709.83012.15014.47016.800
375.1807.77010.25012.69015.14017.600
385.3408.07010.66013.25015.85018.460
395.5108.36011.10013.85016.59019.350
405.6708.66011.56014.44017.33020.240
415.8308.96012.02015.03018.07021.150
426.0209.30012.48015.66018.89022.130
436.2009.63012.94016.32019.70023.110
446.3909.97013.46016.98020.51024.090
456.57010.30013.97017.63021.36025.140
466.75010.63014.48018.32022.25026.220
476.94010.98014.99019.05023.14027.290
487.12011.36015.52019.77024.04028.400
497.31011.73016.09024.49024.99029.570
507.52012.11016.66021.24025.97030.740
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
2103805707509801.170

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
35 Kčs40 Kčs45 Kčs50 Kčs55 Kčs60 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1100100110110120120
2290310320340350360
3560580600620640670
48408909309601.0001.040
51.1301.1901.2601.3201.3801.440
61.4601.5401.6201.7001.7701.840
71.7701.8902.0002.1102.2102.300
82.1302.2702.4002.5202.6402.770
92.4802.6402.8102.9703.1203.270
102.8503.0503.2403.4203.6003.780
113.2303.4503.6803.9004.1204.320
123.6103.8804.1404.3904.6304.890
134.0004.3204.6004.9105.2105.490
144.4204.7705.1305.4605.7806.130
154.8605.2605.6406.0306.4306.810
165.3105.7506.2106.6507.0707.510
175.7606.2906.7907.2607.7808.270
186.2706.8407.3807.9608.5009.040
196.7807.4008.0408.6509.2709.890
207.3008.0208.6909.39010.08010.740
217.8708.6309.40010.16010.90011.680
228.4509.28010.13010.94011.80012.620
239.0309.97010.86011.80012.70013.640
2410.31011.41012.49013.59014.68015.780
2510.97012.17013.34014.54015.72016.940
2610.97012.17013.34014.54015.72016.940
2711.68012.94014.25015.51016.83018.100
2812.40013.79015.15016.56017.93019.370
2913.13014.64016.13017.62019.15020.010
3013.92015.50017.13018.74020.36022.010
3114.72016.45018.14019.90021.64023.420
3215.53017.38019.24021.06022.98024.860
3316.41018.36020.34022.35024.33026.400
3417.29019.39021.49023.62025.79027.930
3518.18020.43022.69024.95027.25029.600
3619.15021.51023.90026.34028.79031.260
3720.11022.65025.19027.73030.38033.020
3821.09023.78026.50029.24031.99034.830
3922.15024.98027.82030.76033.72036.670
4023.21026.22029.26032.32035.44038.580
4124.27027.46030.69033.96037.24040.490
4225.43028.78032.16035.60039.06042.450
4326.59030.13033.72037.32040.90044.420
4427.75031.48035.28039.06042.78046.420
4529.01032.93036.88040.81044.66048.440
4630.27034.40038.53042.60046.58050.460
4731.53035.87040.18044.39048.51052.530
4832.88037.41041.87046.21050.45054.600
4934.25038.96243.57048.05052.43056.650
5035.62040.52045.27049.89054.40058.710
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
1.3701.5601.7001.8401.9702.060

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
65 Kčs70 Kčs75 Kčs80 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1120130130130
2370390400410
3690720740760
41.0701.1001.1301.170
51.4901.5401.5901.640
61.9202.0002.0702.150
72.4002.4902.5702.670
82.9003.0203.1303.240
93.4103.5503.7003.840
103.9604.1304.3004.460
114.5104.7304.9405.150
125.1405.3805.6105.840
135.7606.0606.3506.640
146.4706.8007.1107.440
157.1707.5607.9508.320
167.9608.3908.8009.240
178.7409.2409.74010.220
189.61010.16010.69011.250
1910.49011.11011.74012.350
2011.44012.14012.80013.500
2112.43013.18013.96014.720
2213.47014.32015.14016.000
2314.56015.46016.42017.340
2415.69016.72017.72018.760
2516.89017.97019.12020.230
2618.11019.35020.55021.780
2719.43020.73022.07023.400
2820.76022.22023.64025.090
2922.20023.73025.29026.860
3023.65025.34027.00028.700
3125.19026.99028.80030.630
3226.78028.71030.66032.620
3328.43030.52032.60034.730
3430.16032.37034.62036.860
3531.90034.32036.68039.070
3633.78036.29038.82041.310
3735.66038.36040.97043.580
3837.63040.42043.17045.880
3939.62042.55045.38048.220
4041.64044.67047.64050.560
4143.69046.84049.90052.950
4245.75049.03052.21055.340
4347.85051.24054.53057.720
4449.96053.47056.83060.090
4552.11055.70059.13062.440
4654.26057.92061.41064.790
4756.40060.14063.68067.100
4858.54062.33065.93069.400
4960.67064.53068.17071.660
5062.78066.69070.38073.910
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
2.1102.1602.2102.250

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs25 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1-----
2150160180190200
3250280300320350
4370420460500530
5490560610650710
6600690780850910
77108409401.0301.100
88409801.0901.2001.310
99501.1101.2601.4001.520
101.0501.2501.4301.5901.720
111.1401.4001.6001.7601.940
121.2501.5401.7501.9702.170
131.3601.6701.9302.1702.380
141.4601.7902.1102.3702.600
151.5601.9402.2802.5602.840
161.6602.0902.4402.7703.080
171.7502.2302.6102.9803.310
181.8502.3702.8003.1903.550
191.9502.5002.9803.4003.810
202.0602.6403.1603.6204.060
212.1602.7903.3403.8404.310
222.2502.9403.5204.0704.560
232.3503.0903.7204.2904.840
242.4403.2303.9104.5105.130
252.5403.3804.1004.7605.410
262.6403.5204.3005.0105.690
272.7403.6804.4805.2605.990
282.8503.8404.6905.5106.310
292.9503.9904.9105.7606.630
303.0504.1505.1206.0406.950
313.1504.3005.3406.3307.260
323.2504.4605.5606.6107.620
333.3504.6205.7706.8907.980
343.4504.7906.0107.1708.340
353.5504.9706.2607.4808.690
363.6605.1406.5007.8009.070
373.7705.3206.7408.1209.470
383.8805.4906.9808.4309.870
393.9905.6607.2208.75010.270
404.0905.8407.5009.08010.660
414.2006.0407.7709.44011.090
424.3106.2408.0409.80011.540
434.4106.4308.32010.15011.990
444.5206.6308.59010.51012.430
454.6306.8208.86010.87012.880
464.7607.0209.16011.27013.370
474.8807.2109.47011.67013.860
485.0007.4309.78012.06014.360
495.1207.65010.08012.46014.850
505.2407.88010.39012.85015.350
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
120230310390500

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
30 Kčs35 Kčs40 Kčs45 Kčs50 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1-----
2200210220220230
3370380400420430
4550580600620640
5750800840880910
69701.0201.0701.1101.160
71.1701.2501.3201.3901.450
81.4101.4901.5801.6601.730
91.6301.7301.8301.9402.040
101.8501.9902.1202.2402.350
112.1002.2502.3902.5302.660
122.3402.5102.6802.8403.000
132.5802.7902.9803.1603.340
142.8403.0703.2803.4803.690
153.1103.3503.5803.8204.050
163.3603.6303.9104.1704.410
173.6303.9404.2304.5004.800
183.9104.2404.5504.8805.210
194.1804.5304.9105.2705.610
204.4604.8705.2705.6506.040
214.7605.2105.6306.0706.500
225.0705.5506.0206.5006.960
235.3805.8906.4306.9307.430
245.6906.2706.8307.3807.950
256.0306.6507.2407.8608.460
266.3807.0307.6908.3508.970
276.7307.4308.1508.8309.530
287.0707.8608.6009.37010.120
297.4408.2809.0809.91010.690
307.8408.7109.59010.45011.320
318.2309.16010.10011.02011.960
328.6209.63010.61011.62012.600
339.03010.11011.16012.23013.270
349.47010.58011.73012.83013.980
359.91011.09012.29013.49014.690
3610.34011.62012.86014.16015.400
3710.78012.15013.49014.83016.190
3811.27012.68014.12015.52016.970
3911.76013.24014.75016.26017.750
4012.25013.84015.38017.01018.590
4112.74014.42016.08017.75019.460
4213.26015.01016.78018.54020.320
4313.81015.63017.48019.36021.200
4414.35016.28018.19020.17022.150
4514.90016.94018.97020.99023.090
4615.45017.59019.73021.89024.040
4716.05018.26020.50022.79025.060
4816.66018.98021.30023.68026.090
4917.26019.70022.15024.60027.130
5017.86020.42022.99025.59028.190
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
6007208409901.060

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
55 Kčs60 Kčs65 Kčs70 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1--7070
2240240250250
3450460480490
4670700720750
59509801.0101.040
61.2101.2601.3101.360
71.5101.5701.6301.680
81.8001.8801.9602.040
92.1402.2302.3202.400
102.4602.5602.6702.790
112.8002.9403.0603.180
123.1603.3003.4403.580
133.5003.6803.8504.020
143.8904.0804.2704.440
154.2704.4704.6904.920
164.6504.9105.1605.400
175.0805.3605.6205.890
185.5105.8006.1306.440
195.9506.3106.6506.980
206.4306.8107.1707.560
216.9107.3207.7508.170
227.4107.8908.3408.780
237.9508.4508.9309.450
248.4909.0209.59010.130
259.0409.66010.24010.820
269.64010.29010.91011.580
2710.24010.93011.64012.340
2810.85011.63012.37013.120
2911.52012.33013.12013.960
3012.19013.04013.94014.800
3112.86013.83014.75015.680
3213.60014.60015.58016.610
3314.35015.39016.48017.550
3415.09016.25017.38018.530
3515.89017.11018.30019.550
3616.71017.97019.29020.580
3717.53018.92020.27021.660
3818.39019.86021.29022.790
3919.30020.81022.37023.910
4020.20021.84023.45025.110
4121.12022.87024.57026.340
4222.12023.91025.75027.570
4323.11025.02026.93028.890
4424.10026.16028.14030.230
4525.18027.29029.43031.560
4626.26028.48030.72033.000
4727.35029.72032.03034.460
4828.49030.95033.43035.910
4929.67032.23034.83037.440
5030.86033.57036.24038.980
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
1.1901.3401.4101.540

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1----
280100110120
3180200220240
4260300340370
5370440490530
6480560620690
7590690790880
87008509601.060
98309901.1201.250
109401.1301.3101.460
111.0601.2901.4901.660
121.1701.4501.6701.870
131.3001.6101.8502.100
141.4201.7502.0602.320
151.5401.9202.2502.540
161.6502.0902.4402.780
171.7602.2502.6403.020
181.8802.4102.8503.250
192.0102.5603.0603.480
202.1302.7403.2703.740
212.2502.9103.4704.000
222.3603.0803.6904.250
232.4803.2503.9104.490
242.5903.4204.1304.770
252.7203.5904.3405.050
262.8403.7704.5505.330
272.9703.9504.8005.610
283.0904.1305.0405.890
293.2104.3005.2806.210
303.3204.4805.5206.520
313.4404.6605.7606.830
323.5604.8606.0207.130
333.6905.0606.2907.470
343.8105.2506.5607.810
353.9405.4506.8308.160
364.0605.6407.0908.500
374.1905.8407.3708.840
384.3106.0607.6709.220
394.4306.2707.9709.610
404.5506.4908.2609.990
414.6906.7108.56010.370
424.8306.9208.85010.750
434.9607.1309.18011.170
445.1007.3609.51011.590
455.2407.6009.84012.020
465.3707.84010.17012.440
475.5008.08010.49012.860
485.6408.32010.82013.320
495.7708.56011.19013.790
505.9208.81011.55014.260
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
150250360470

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
25 Kčs30 Kčs35 Kčs40 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1----
2130140150150
3250260270280
4400430450480
5570600630670
6750810860910
79501.0201.0801.140
81.1401.2401.3301.420
91.3801.4901.5901.680
101.6001.7201.8401.970
111.8201.9802.1402.280
122.0702.2502.4202.570
132.3202.5102.7102.910
142.5602.8103.0303.240
152.8203.0903.3303.570
163.0903.3703.6503.930
173.3503.6703.9904.280
183.6203.9904.3204.640
193.9104.2904.6605.050
204.1904.6005.0305.440
214.4704.9505.4105.840
224.7705.2905.7706.290
235.0905.6306.1906.730
245.4006.0006.6007.170
255.7106.3807.0107.660
266.0506.7607.4508.150
276.4007.1407.9108.650
286.7507.5608.3709.160
297.0907.9908.8309.720
307.4608.4109.33010.260
317.8508.8309.85010.810
328.2409.30010.36011.420
338.6209.77010.87012.030
349.02010.25011.44012.630
359.45010.71012.01013.270
369.88011.23012.58013.950
3710.31011.76013.16014.620
3810.74012.28013.79015.280
3911.21012.80014.42016.020
4011.69013.36015.04016.760
4112.16013.94015.70017.490
4212.63014.52016.39018.250
4313.13015.09017.08019.060
4413.65015.71017.76019.870
4514.18016.34018.49020.680
4614.70016.98019.25021.540
4715.23017.61020.01022.420
4815.80018.27020.76023.310
4916.38018.97021.56024.190
5016.95019.67022.39025.150
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
570700830960

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
5 Kčs10 Kčs15 Kčs20 Kčs25 Kčs30 Kčs
činí zemědělská daň Kčs:
1------
2-708090100110
3140160180190200210
4210240260270290310
5270320360400430460
6360420470510550590
7440520580620680730
8520600680760830900
95907008109009801.050
106608109301.0301.1201.210
117509201.0501.1601.2801.390
128301.0101.1601.3101.4401.560
139101.1101.2901.4601.6001.730
149801.2101.4201.6001.7601.920
151.0501.3201.5501.7401.9302.120
161.1201.4301.6701.8902.1102.310
171.2001.5301.7902.0602.2902.500
181.2801.6301.9302.2102.4602.700
191.3601.7302.0702.3702.6402.920
201.4401.8402.2102.5202.8403.130
211.5101.9602.3502.6903.0303.330
221.5902.0702.4802.8603.2203.550
231.6602.1802.6203.0303.4103.780
241.7302.2902.7703.2003.6104.010
251.8002.4002.9203.3703.8204.230
261.8802.5103.0603.5404.0204.460
271.9602.6203.2103.7304.2304.700
282.0402.7403.3503.9204.4404.960
292.1202.8603.5004.1004.6505.220
302.2002.9803.6604.2804.8905.480
312.2803.1003.8204.4605.1205.730
322.3503.2203.9804.6605.3606.010
332.4303.3404.1404.8705.5906.300
342.5003.4504.2905.0805.8206.590
352.5803.5804.4505.2906.0906.880
362.6603.7104.6105.4906.3607.170
372.7503.8404.7905.7006.6207.490
382.8303.9704.9705.9206.8807.820
392.9204.0905.1506.1607.1408.150
403.0004.2205.3306.3907.4308.470
413.0804.3505.5106.6307.7308.800
423.1604.4705.6906.8608.0309.150
433.2404.6105.8707.1008.3209.520
443.3304.7506.0807.3408.6209.880
453.4104.9006.2807.6108.92010.250
463.4905.0406.4807.8709.25010.620
473.5705.1906.6808.1409.59011.000
483.6705.3306.8908.4009.92011.410
493.7605.4807.0908.67010.25011.820
503.8405.6207.2908.93010.58012.230
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
80140200260330410

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.

Při celkové výměře všech pozemků v ha při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků
35 Kčs40 Kčs a více
činí zemědělská daň Kčs:
1--
2110120
3220230
4340350
5480510
6620650
7780830
89501.010
91.1101.180
101.3001.390
111.4901.590
121.6801.780
131.8702.010
142.0802.230
152.2902.450
162.4902.680
172.7202.930
182.9503.170
193.1703.410
203.4003.670
213.6303.930
223.8804.200
234.1304.460
244.3704.750
254.6305.050
264.9105.350
275.1905.640
285.4705.960
295.7406.300
306.0506.640
316.3706.970
326.6807.320
337.0007.700
347.3208.080
357.6708.460
368.0308.830
378.3809.250
388.7309.680
399.11010.100
409.51010.530
419.91010.970
4210.30011.450
4310.70011.920
4411.13012.400
4511.57012.870
4612.02013.390
4712.46013.920
4812.90014.450
4913.39014.970
5013.88015.520
Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za každý další hektar Kčs:
490550