Nariadenie č. 326/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.

Čiastka 110/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949