Nariadenie vlády č. 306/1948 Zb.Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 Aktuálne znenie