Nariadenie vlády č. 305/1948 Zb.Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949