Nariadenie vlády č. 296/1948 Zb.Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Redakčná poznámka

Ustanovenia §§ 2, 15 a § 22, ods. 3 tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, ostatné jeho ustanovenia dňom 1. januára 1949; vykoná ich minister techniky po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 Aktuálne znenie