Vyhláška č. 289/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948