Vyhláška č. 288/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948