Zákon č. 277/1948 Zb.Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948
Účinnosť od 01.12.1948

277

Zákon

zo dňa 2. decembra 1948

o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Dôchodcom, ktorí majú v mesiaci decembri 1948 nárok na výplatu zaopatrovacích požitkov podľa zákona zo dňa 18. júla 1946, č. 164 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie (v ďalšom len „zákon“), poskytne sa pre rok 1948 jednorázový vianočný príspevok (ďalej len „príspevok“) podľa ďalších ustanovení.

§ 2

(1) Príspevok robí pre invalidu, ktorého zárobková schopnosť je snížená podľa posledného právoplatného výmeru štátneho úradu pre vojnových poškodencov aspoň o 45 %, 500 Kčs.

(2) Príspevok sa zvyšuje o 150 Kčs za každé dieťa, na ktoré prislúcha invalidovi príplatok podľa § 21 zákona.

(3) Invalidom, ktorým bol priznaný ošetrovací príplatok, alebo slepecký príplatok podľa § 19 zákona, sa zvyšuje príspevok o 250 Kčs.

§ 3

Príspevok pre pozostalých robí:

a) pre vdovu, družku a vdovca 400 Kčs,

b) pre iného pozostalého 300 Kčs.

§ 4

Príspevok neprislúcha:

1. požívateľom odpočivných a zaopatrovacích platov, poskytovaných z verejných prostriedkov,

2. požívateľom dôchodkov z národného poistenia, okrem požívateľov sociálnych dôchodkov a osôb, ktoré dostávajú úrazový dôchodok pre úraz, spôsobujúci stratu zárobkovej schopnosti o menej než 50 %,

3. osobám, ktorým sa vyplácajú zaopatrovacie požitky do cudziny, a

4. osobám v pomere zamestnaneckom, ktoré majú zo svojho pracovného (služobného) pomeru nárok na vianočný príspevok v roku 1948.

§ 5

Príspevok je oslobodený od dane zo mzdy.

§ 6

Štátne úrady pre vojnových poškodencov, ktoré vykonajú poukaz príspevku, sú oprávnené sraziť si príspevok, ktorý dôchodca neprávom prijal, z bežných zaopatrovacích požitkov dôchodcových.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1948; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.