Zákon č. 246/1948 Zb.Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia.

Čiastka 93/1948
Platnosť od 17.11.1948 do30.11.1954
Účinnosť od 09.06.1948 do30.11.1954
Zrušený 62/1954 Zb.

OBSAH