Vyhláška č. 228/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948.

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Účinnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Zrušený 90/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda sa uvádza v dočasnú platnosť dňom 20. apríla 1948.

228

Vládna vyhláška

zo dňa 13. augusta 1948,

ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948.

Podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vyhlasujem:

Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 26. júla 1948 a so súhlasom prezidenta republiky uvádza sa v dočasnú platnosť dňom 20. apríla 1948 Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948. Táto dodatková dohoda sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.*)

Zápotocký v. r.

Príloha

Dodatková dohoda

k obchodnej smluve medzi Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou a republikou Československou zo dňa 28. decembra 1925.

Vláda republiky Československej a vláda belgická, konajúca v mene svojom i v mene vlády luxemburskej podľa doterajších dohôd, želajúc si v obchodnej smluve zo dňa 28. decembra 1925 medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou previesť zmeny odôvodnené tým, že všetky tri vlády podpísaly Protokol, ktorým sa uvádza v dočasnú účinnosť Všeobecná dohoda o clách a obchode, ktorých texty sa staly autentickými Záverečným aktom druhého zasadania Prípravného výboru Konferencie Spojených národov o obchode a zamestnanosti, podpísaným v Ženeve dňa 30. októbra 1947, dohodly sa na týchto opatreniach:

Čl. I.

Odo dňa uvedenia v účinnosť (i dočasnú) zmienenej Všeobecnej dohody oboma smluvnými stranami ruší sa platnosť:

a) soznamov A a B, pripojených k obchodnej smluve zo dňa 28. decembra 1925 medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou;

b) smluvných sadzieb ako aj opatrení colných a kontingentných, uvedených v Protokole a Dodatkových dohodách k menovanej smluve:

v Záverečnom protokole zo dňa 28. decembra 1925,

v Dodatkovom protokole zo dňa 30. augusta 1926,

v Dodatkovom protokole zo dňa 21. februára 1928,

v Dodatkovej dohode zo dňa 4. decembra 1935,

v Dodatkovej dohode zo dňa 20. júla 1937.

Čl. II.

V prípade, že by jedna z oboch smluvných strán prestala používať Všeobecnú dohodu o clách a obchode, obe vlády pristúpia k rokovaniu do šiestich mesiacov. Colné úľavy, stanovené Všeobecnou dohodou, sjednané v Ženeve medzi Československom a členskými štátmi Colnej Únie nizozemsko-belgicko-luxemburskej, zostanú v platnosti medzi oboma stranami až do začiatku účinnosti novej dohody, ktorá by sa uzavrela na základe priamych alebo nepriamych úľav, ktoré používajú podľa Všeobecnej dohody. Jednako obe strany si vyhradzujú právo zrušiť výhody colných úľav, sjednaných v Ženeve medzi Československom a členskými štátmi Colnej Únie nizozemsko-belgicko-luxemburskej a uvedených vo Všeobecnej dohode, keby po uplynutí dvoch mesiacov od začiatku rokovaní tieto neviedly k uzavretiu novej dohody.

Čl. III.

Následkom toho, že počínajúc dňom 1. januára 1948 sa uviedol v účinnosť spoločný colný sadzobník Hospodárskej Únie belgicko-luxemburskej a Nizozemska, vláda nizozemská sa zúčastní na rokovaniach zmienených v článku II.

Čl. IV.

Táto Dodatková dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe v lehote čo najkratšej.

Bude mať tú istú dobu platnosti ako obchodná smluva zo dňa 28. decembra 1925.

Nadobudne účinnosť štrnásť dní po výmene ratifikačných listín.

Jednako smluvné strany súhlasia, aby táto Dodatková dohoda bola považovaná za účinnú dočasne odo dňa 20. apríla 1928.

Na dôkaz toho príslušní splnomocnenci, k tomu účelu náležite zmocnení, podpísali túto Dodatkovú dohodu.

Vyhotovené v Bruseli vo dvoch exemplároch dňa 3. júla 1948.

Za republiku Československú:

Dr. RAKŠÁNY v. r.

Za hospodársku Úniu belgicko-luxemburskú:

M. SUETENS v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 3.