Vyhláška č. 224/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.

Čiastka 82/1948
Platnosť od 29.09.1948
Účinnosť od 29.09.1948

224

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 15. septembra 1948,

ktorou sa opravuje preklad dohody zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.

V dohode zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o reparáciách od Nemecka, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata, sa opravuje preklad časti I., čl. 1, ods. E, takto:


„E. Žiadna zo signatárnych vlád nemôže dostať viacej než svoj podiel z úhrnu statkov kategórie A alebo kategórie B tým spôsobom, že by sa zriekla časti svojho podielu z druhej kategórie; avšak každá signatárna vláda je oprávnená, pokiaľ ide o nemecký nepriateľský majetok pod jej vlastnou právomocou, započítať akýkoľvek prebytok takého majetku, presahujúci jej podiel na celkovom nemeckom nepriateľskom majetku kategórie A pod právomocou signatárnych vlád, buď do toho, čo dostane z kategórie A, alebo do toho, čo dostane z kategórie B, alebo z časti do toho, čo dostane z obidvoch kategórií.“


Dr. Clementis v. r.