Nariadenie vlády č. 221/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov.

Čiastka 81/1948
Platnosť od 28.09.1948 do09.10.1949
Účinnosť od 28.09.1948 do09.10.1949
Zrušený 211/1949 Zb.