203

Zákon

ze dne 19. července 1948

o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Stát může převzíti záruku za zápůjčky, jimiž si obce opatřují celou nebo částečnou úhradu nákladu na nezbytné nové veřejné investice (§ 2), jichž je zapotřebí pro hromadně budované obytné stavby, zcela nebo zčásti územně soustředěné v obvodu obce a pojaté mezi úkoly bytového stavebnictví podle jednotného hospodářského plánu.

§ 2

Nezbytnými veřejnými investicemi podle § 1 jsou nejnutnější komunikace a zařízení vodovodní a kanalisační, pokud jejich zřízení nebo rozšíření náleží do samostatné působnosti obce. Totéž platí o zařízeních na rozvod energie, pokud jejich investiční náklady zatíží obce.

§ 3

(1) Státní záruku za zápůjčky obcí na investice podle § 1 přejímá ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

(2) Výměr o poskytnutí státní záruky nahrazuje schválení zápůjčky podle předpisů o schvalování obecních zápůjček. Na obecní zápůjčky, za něž stát převzal záruku podle tohoto zákona, nevztahují se omezení platná pro uzavírání nových zápůjček.

§ 4

(1) Převzetím záruky se stát zaručuje věřiteli za zápůjčku, a to za její zúročení a umořování, za vedlejší platy a za splacení zápůjčky s příslušenstvím, jak je stanoveno v dlužním úpise, a zavazuje se, že zaplatí nedostávající se částku i s úroky z prodlení až do skutečného zaplacení a s náklady spojenými s vymáháním, nesplní-li obec, ač byla upomenuta, povinností uložených jí dlužním úpisem.

(2) Platební povinnost státu podle ustanovení předchozího odstavce vznikne uplynutím třicátého dne, počítajíc ode dne, kdy věřitel oznámil ministerstvu vnitra dlužníkovo prodlení [§ 5, č. 2, písm. e)].

(3) Zápůjčky zaručené podle tohoto zákona požívají sirotčí jistoty.

§ 5

Stát převezme záruku jen,

1. stanoví-li dlužní úpis, že na úrok a úmor budou placeny pravidelné roční splátky (anuity), které jsou nejvýše o 1 % vyšší než úrok z počáteční jistiny, a

2. zaváže-li se věřitel,

a) že nebude žádat knihovní zajištění zápůjčky,

b) že nepoužije práva vypovědět zápůjčku, vyhrazeného mu dlužním úpisem, bez svolení ministerstva vnitra, nebo že, požádá-li o to uvedené ministerstvo, podle dlužního úpisu vypoví zápůjčku nebo bude žádat za její splacení nebo ji bude soudně vymáhat,

c) že ihned po splatnosti závazku podle dlužního úpisu upomene obec, nedostála-li své povinnosti, a vyzve ji, aby tak učinila,

d) že přijme kdykoli výpověď nebo mimořádné splacení zaručené zápůjčky nebo její části,

e) že uvědomí ministerstvo vnitra neprodleně o tom, že zamýšlí postoupit zaručenou zápůjčku nebo její část, nebo o tom, že obec nedostála povinnosti, kterou převzala podle dlužního úpisu, ač byla upomenuta, nebo že vypověděla nebo splatila zaručenou zápůjčku nebo její část.

§ 6

Obec je povinna použíti na splacení zaručené zápůjčky příspěvků (podpor) poskytovaných k úhradě nákladů spojených s nezbytnými veřejnými investicemi, na něž si obec opatřila prostředky zápůjčkou zaručenou podle tohoto zákona, a podle rozhodnutí ministerstva vnitra, vydaného v dohodě s ministerstvem financí, nahradit státu všechny platy, které za ni učinil z důvodu záruky.

§ 7

Jistina zaručené zápůjčky se vyplácí podle postupu stavby jako stavební úvěr. Správnost výkazu o postupu stavby potvrdí okresní národní výbor, u statutárních měst zemský národní výbor; na Slovensku státní stavební úřad, u města Bratislavy pověřenectvo techniky. Zaručenou zápůjčku lze takto vyplatit až do výše 90%; zbytek smí věřitel vyplatit teprve na poukaz ministerstva vnitra po určení konečné výše zápůjčky podle skutečného, řádně vyúčtovaného a prokázaného stavebního nákladu.

§ 8

(1) Žádost za převzetí záruky podává obec prostřednictvím okresního národního výboru, jde-li o statutární město, prostřednictvím zemského národního výboru, který ji přezkoumá a předloží s odůvodněným návrhem ministerstvu vnitra. Na Slovensku podává obec žádost za převzetí záruky prostřednictvím okresního národního výboru, který ji přezkoumá a po vyslechnutí státního stavebního úřadu ji předloží s odůvodněným návrhem pověřenectvu vnitra. Město (obec) se zřízeným magistrátem podává žádost u pověřenectva vnitra.

(2) Ministerstvo vnitra vyhlásí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy v Úředním listě, jaké náležitosti má mít žádost za převzetí záruky.

§ 9

Stát může převzíti záruky za zápůjčky na investice podle § 1 do úhrnné výše 1.500 milionů Kčs.


§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.