Nariadenie vlády č. 19/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.

(v znení č. 283/1949 Zb.)

Čiastka 9/1948
Platnosť od 02.03.1948 do31.03.1952
Účinnosť od 01.01.1950 do31.03.1952
Zrušený 2/1952 Zb.

OBSAH

Čl. I. (§ 4.zvířata - § 11.uzvířat)

19

Vládní nařízení

ze dne 27. ledna 1948,

kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):

Čl. I.

Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který tvoří přílohu k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení čl. 40, § 3, písm. a) zní:

a) jméno stanice určení a podle potřeby i přepravní cestu;“.

2. V čl. 40, § 8, druhé větě se slova „přijímací list spěšninový“ nahrazují slovy „druhopis spěšninového lístku“.

3. Ustanovení čl. 48, § 3, písm. a) zní:

a) vlastnickou značku, řadu a číslo vozu, vlastní váhu vozu, ložnou váhu nebo plochu vozu a údaj, zda vůz jest otevřený či krytý - nakládá-li zásilku;“.

4. Ustanovení čl. 48, § 3, písm. l) se škrtá.

5. Ustanovení čl. 50, § 4 zní:

„§ 4. U všech ostatních zásilek je železnice povinna pro účely přepravní smlouvy zjistiti váhu, není-li tato váha zapsána v nákladním listu nebo navrhl-li odesilatel v nákladním listu zjistiti váhu a dostačují-li k tomu váhy, nebo dovolují-li to provozní poměry, a to v odesílací stanici, nebo alespoň podle volby železnice buď na cestě nebo ve stanici určení. Za toto zjištění může železnice počítati tarifní poplatek.“

6. Ustanovení čl. 52, § 1, předposlední věty zní:

„Zatížení přesahující nosnost - přetížení - není dovoleno, pokud železnice na přechodnou dobu v zájmu provozu, avšak bez újmy jeho bezpečnosti, nestanoví se schválením dozorčího úřadu jinak.“

7. V čl. 56 se za § 5 zařazuje § 5a, který zní:

„§ 5a. U vozových zásilek v krytých vozech jest odesilatel povinen připevniti na vnitřní stěnu vozů u obou dveří lístky s údaji o zásilce, zvláště s údajem adresy příjemce zásilky, obsahu a váhy.“

8. V čl. 59, § 2 se za slovy „jest odesilatel oprávněn navrhnouti“ škrtají slova „v nákladním listu“.

9. až 19 - Zrušené od 1. 1. 1950.

20. Ustanovení čl. 80, § 4 zní:

§ 4. Zvířata nakládati přísluší odesilateli, neustanovuje-li tarif jinak nebo nebyla-li sjednána a do nákladního listu pojata zvláštní dohoda mezi odesilatelem a železnicí. Velká zvířata (koně a skot) musí odesilatel ve voze uvázati.„

21. Ustanovení čl. 80, § 11 zní:

§ 11. U zvířat beze schrán musí odesilatel vystlati podlahu vozu. Podlaha otevřeného vozu nebo vozu, který má toliko laťové stěny, a vozu, jehož dveře jsou za přepravy otevřeny do větší šířky, než stanoví čl. 82, § 1, nesmí býti vystlána snadno hořlavými látkami. Za snadno hořlavé látky se pokládají zejména plevy, travnaté stelivo a sláma. Jsou-li podestlaná zvířata nedoprovázená cestou překládána, obstará železnice podestlání ve voze pro další přepravu. Železnice má právo vybrati za podestlání tarifní poplatky, pokud překládání sama nezavinila.“

22. Ustanovení čl. 82, § 1 poslední věty zní:

„Na odesilatelův návrh přepraví železnice v době od 1. Dubna do 31. října veliká jatečná zvířata v otevřených vozech vysokostěnných.“

23. Ustanovení čl. 82, § 3 zní:

„§ 3. Vepřový dobytek, telata, ovce, kozy a drůbež beze schrán, avšak vepřový dobytek a telata jen v době od 1. dubna do 31. října, se přepravují v krytých vozech s několika patry, s laťovými stěnami a s napajedly, která podle potřeby dodá odesilatel. Stěny musí býti tak vysoko zhotoveny z prken k sobě těsně přiléhajících, nebo opatřeny příklopkami přiléhajícími k sobě tak těsně, aby zvířata byla chráněna proti průvanu zdola a aby bylo zabráněno vypadávání výkalů a steliva. Není-li vozů s laťovými stěnami, musí býti vepřový dobytek, telata, ovce a kozy přepravovány v krytých vozech s větracími otvory, s mřížemi ve dveřích a s napajedly, dodanými odesilatelem. Stejným způsobem musí býti přepravován vepřový dobytek a telata v době od 1. listopadu do 31. března.“

24. Ustanovení čl. 82, § 6 zní:

„§ 6. Schrán na spodní straně vozu lze užíti, pokud tarif neustanovuje jinak, toliko k přepravě zvířat, která uhynula za železniční přepravy.“

25. Ustanovení čl. 83, § 3 druhé věty zní:

„Trvá-li přeprava déle než 36 hodin, musí býti zvířata nakrmena a napojena vždy nejpozději po každých 36 hodinách.“

26. V čl. 83, § 3 se za druhou větu vkládá tato další věta:

„Za parného počasí jest však nutno napojiti přepravovaná zvířata alespoň jednou za 24 hodiny.“

27. V příloze B (k čl. 47, § 1) se vzorec nákladních listů nahrazuje vzorcem, připojeným k tomuto nařízení.

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede je ministr dopravy.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Dr. Pietor v. r.

Tymeš v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Široký v. r.

Hála v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Procházka v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Majer v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Ďuriš v. r.

Lichner v. r.

Příloha B

Nákladní list

Vzor 01

Návěští a odběrný list

Vzor 02

Účetní list

Vzor 03

Druhopis nákladního listu

Vzor 04

Místo pro označení zboží, pro odesilatelovu adresu nebo pro zápisy podle čl. 48, § 9 ŽPR.

UPOZORNĚNÍ! Před psaním na tuto stranu nákladní list rozložiti!