Zákon č. 183/1948 Zb.Zákon o Investiční bance

(v znení č. 61/1950 Zb., 84/1952 Zb.)

Čiastka 66/1948
Platnosť od 03.08.1948 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

183

ZÁKON

ze dne 20. července 1948

o Investiční bance

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I.

Základní ustanovení

§ 1

(1) Pro celé území Československé republiky zřizuje se „Investiční banka“ se sídlem v Praze, s pobočným závodem v Brně a s oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě.

(2) Investičná banka prestáva byť národným podnikom a organizuje sa ako štátny peňažný ústav. Je podriadená Ministerstvu financií. Zriadi pobočky vo všetkých sídlach krajských národných výborov a tých okresných národných výborov, v obvode ktorých to rozsah investičnej činnosti vyžaduje. Organizáciu, pôsobnosť a hospodárenie Investičnej banky určí štatút, ktorý vydá vláda. Inak zostáva v platnosti zákon č. 183/1948 Sb., o Investičnej banke, v znení zákona č. 61/1950 Sb.

(3) Bance přísluší bez újmy ustanovení zákona č. 31/1950 Sb., o Štátnej banke československej, zejména financování a peněžní kontrola investic, poskytování a přejímání dlouhodobých zápůjček emisních a neemisních i k účelům jiným než investičním, jakož i provádění služeb pro Fond znárodněného hospodářství, zřízený podle § 9, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. K splnění tohoto úkolu opatřuje si banka prostředky způsobem, který upraví stanovy (§ 12) ve shodě s finančním plánem peněžnictví.

§ 2

(1) Dnem, kterým banka zahájí činnost (§ 13, odst. 1), zaniknou:

1. Československý reeskontní a lombardní ústav,

2. Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě -,

3. Zemská banka pro Moravu a Slezsko a

4. Slovenská hypoteční a komunální banka a jejich práva a závazky přejdou universální sukcesí bez likvidace na banku.

(2) Základní vklady státu v zaniklých ústavech (odstavec 1) se převádějí do kmenového jmění banky.

(3) Výměna bankovních dlužních úpisů zaniklých ústavů (odstavec 1) nebo jejich právních předchůdců za dluhopisy banky se provede podle potřeby způsobem, který stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

(4) Banka převezme veškeré zaměstnance zaniklých ústavů (odstavec 1). Pro tyto zaměstnance platí příslušná ustanovení zákona č. 181/1948 Sb.

Oddíl II.

Správa banky

§ 3

(1) Banku vedie a navonok zastupuje hlavný riaditeľ, ktorý osobne zodpovedá ministrovi financií a je povinný dbať na jeho pokyny a smernice. Zastupujú ho námestníci, ktorí zároveň vedú určité úseky činnosti banky.

(2) Hlavného riaditeľa a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva minister financií po vypočutí Ústrednej rady odborov.

§ 5

(1) Oblastní ústav v Bratislavě vede samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku, která je součástí účetní závěrky banky.

(2) Oblastný ústav vedie oblastný riaditeľ podľa zásadných pokynov a smerníc hlavného riaditeľa; oblastného riaditeľa vymenúva a odvoláva minister financií na návrh povereníka financií po vypočutí hlavného riaditeľa a Slovenskej odborovej rady.

§ 6

(1) Hlavný riaditeľ, jeho námestníci a oblastný riaditeľ sa stávajú zamestnancami banky, ak nimi neboli; ich funkcia zaniká dňom, keď boli odvolaní, alebo dňom, keď sa vzalo na vedomosť, že sa jej vzdávajú.

(2) Na vymenovanie a odvolanie hlavného riaditeľa, jeho námestníkov a oblastného riaditeľa sa nevzťahujú predpisy o spolurozhodovaní závodného zastupiteľstva pri prijímaní a prepúšťaní zamestnancov, poprípade o spolupôsobení tohto zastupiteľstva pri zaraďovaní zamestnancov na pracovné miesta a o predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru pri dojednávaní a rozviazaní pracovného pomeru.

Oddíl III.

Všeobecná ustanovení

§ 8

(1) Výpisy z knih banky jsou exekučními tituly.

(2) Soudní nebo notářské ověření firemních podpisů orgánů banky na listinách není nutné, a to ani na těch, které jsou určeny pro zápisy do veřejných knih.

§ 9

(1) Základní dlužní úpisy a bankovní dlužní úpisy, vydané bankou, ústavy uvedenými v § 2, odst. 1 nebo jejich právními předchůdci, jsou cennými papíry, požívajícími sirotčí jistoty; za závazky z těchto dlužních úpisů ručí stát.

(2) Ve věci soudních a správních deposit jakož i o možnosti používati vkladních knížek (vkladních listů) banky jako vadií a kaucí platí pro banku tytéž právní předpisy jako pro Štátnu banku československú.

§ 10

Bankovní dlužní úpisy vydané bankou jsou osvobozeny od poplatků.

§ 11

Zápisy ve veřejných knihách a v rejstřících, potřebné k vyznačení změn, vyplývajících z §§ 1 a 2, provedou soudy na návrh banky s odvoláním na tento zákon.

§ 12

Banka vydá stanovy, ktoré upravujú podrobnejšie jej pôsobnosť a organizáciu; stanovy, ich zmeny a doplnky schvaľuje minister financií, ktorý ich aj vyhlási v príslušnom úradnom liste.


Oddíl IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

(1) Ministr financí určí nařízením den, kterým banka zahájí činnost. Ministr financí stanoví též den, k němuž se sestaví závěrečné bilance ústavů uvedených v § 2, odst. 1 a společná východisková bilance pro banku.

(2) Dokud stanovy banky nenabudou účinnosti, zůstávají v platnosti dosavadní stanovy ústavů zaniklých podle § 2, odst. 1 a jejich právních předchůdců, pokud neodporují tomuto zákonu. Totéž platí obdobně pro jednací řády a jiné řády uvedených ústavů, pokud neodporují stanovám banky. Obchody, které nebudou slučitelny se stanovami banky, budou převedeny na příslušný peněžní ústav podle směrnic ministerstva financí.

§ 14

(1) Dnem, kterým banka zahájí činnost (§ 13, odst. 1), zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů, odporujících tomuto zákonu, s odchylkou stanovenou v odstavci 2, a to zejména:

1. zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu, a předpisů jej měnících, doplňujících a provádějících,

2. vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 337 Sb., o peněžním ústředí československých spořitelen,

3. vládního nařízení ze dne 26. června 1941, č. 242 Sb., o sloučení zemských peněžních ústavů v Čechách a na Moravě,

4. vládního nařízení ze dne 20. července 1943, č. 206 Sb., kterým se slučují „Zemská banka pro Čechy“ a „Ústřední banka spořitelen“ a doplňují předpisy pro „Zemskou banku pro Moravu“,

5. vládního nařízení ze dne 24. dubna 1939, č. 77 Sl.z., o zřízení Slovenské hypoteční a komunální banky, a předpisů jej doplňujících a provádějících, a

6. zákona ze dne 25. listopadu 1941, č. 257 Sl.z., o rozšíření působnosti Slovenské hypoteční a komunální banky.

(2) Ministr financí určí nařízením vydaným podle § 13, odst. 1, dobu, po kterou jednotlivá ustanovení předpisů uvedených v odstavci 1 zůstávají přechodně platnými, po případě použivatelnými.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.