17

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. ledna 1948,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení.

Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji opatření Národní banky Československé ze dne 26. ledna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.

Opatření

Národní banky Československé

o změně některých devisových ustanovení.

Národní banka Československá stanoví podle § 10, odst. 1, písm. b), § 12, odst. 1, § 26 a § 27, odst. 2 devisového zákona:

Čl. 1.

Platy ve prospěch devisových cizozemců.

Ustanovení čl. 1, odst. 5 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 k některým ustanovením devisového zákona, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 93 Sb., se mění a zní:

(5) Bez povolení Národní banky nesmí devisový tuzemec zaplatiti za devisového cizozemce jakékoliv náklady jeho pobytu v tuzemsku, ať by tak činil z jakéhokoliv důvodu a ať by je s ním zúčtoval či nikoliv."

Čl. 2.

Cesty z ciziny do tuzemska.

Ustanovení článku 6 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 94 Sb., se mění a zní:

(1) Devisový tuzemec smí v cestovním styku dovézti z ciziny cizozemská i tuzemská platidla s výjimkou tuzemských peněz, jichž smí dovézti měsíčně nejvýše 500 Kčs v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách, ohlásí-li veškerá dovážená platidla pohraničnímu kontrolnímu orgánu.

(2) Devisový cizozemec nesmí v cestovním styku dovézti z ciziny jiná cizozemská a tuzemská platidla (peníze, šeky, směnky, poukázky, pověřovací listy a jiné platební příkazy) než ta, která přihlásí pohraničnímu kontrolnímu orgánu a dá si potvrditi na úředním tiskopise „Potvrzení o dovozu platidel". Do „Potvrzení o dovozu platidel" jest zapsati také hotelové bony a hotelové poukázky pro pobyt v Československé republice. Z tuzemských peněz nesmí dovézti a nesmí mu býti potvrzeno více než 500 Kčs měsíčně v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách. Dovážená platidla, která devisový cizozemec sice ohlásí, avšak nedá si je potvrditi, nesmějí býti propuštěna do tuzemska; devisový cizozemec musí je odevzdati do úschovy pohraničnímu kontrolnímu orgánu na stvrzenku a vyzvednouti si je na zpáteční cestě nebo musí udati adresáta v cizině, kterému tato platidla mají býti zaslána v cenném psaní na útraty a nebezpečí cestujícího. Pro tyto zásilky, podávané pohraničním kontrolním orgánem k poštovní dopravě, není třeba povolení Národní banky.

(3) Devisový cizozemec smí bez povolení Národní banky hraditi náklady svého pobytu v tuzemsku jen z dovezených nebo z ciziny poukázaných platidel. Výměny valut, proplacení šeků a akreditivů, jakož i veškeré částky, které jemu nebo v jeho prospěch byly v tuzemsku placeny s povolením Národní banky, musí si dáti peněžním ústavem potvrditi na rubu „Potvrzení o dovozu platidel". Platí-li výjimečně cizozemskými platidly v hotelu nebo jinde, musí si dáti platbu potvrditi na uvedeném „Potvrzení o dovozu platidel" razítkem a podpisem příjemcovým.

(4) Při odjezdu z Československé republiky jest devisový cizozemec povinen odevzdati pohraničnímu kontrolnímu orgánu „Potvrzení o dovozu platidel", na jehož rubu bude řádně vyznačen rozdíl mezi částkou cizozemských platidel dovezených a vyvážených."

Čl. 3.

Prodej jízdenek do ciziny.

Opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946, uveřejněné vyhláškou ministra financí č. 94/1946 Sb., se mění takto:

1. Ustanovení čl. 1, odst. 6 zní:

(6) Devisovému tuzemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.)."

2. Ustanovení čl. 2, odst. 4 zní:

(4) Devisovému cizozemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány za tuzemská platidla jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.). Za cizozemská platidla, která Národní banka určí ve svých směrnicích a která devisový cizozemec podle „Potvrzení o dovozu platidel" dovezl, mohou býti devisovým cizozemcům prodávány jakékoliv jízdenky do kteréhokoliv místa. Prodejna jízdenek jest povinna vyznačiti přijatá cizozemská platidla na rubu „Potvrzení o dovozu platidel"."

V Praze dne 26. ledna 1948.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.