Zákon č. 134/1948 Zb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948 do30.04.1960
Najbližšie účinné znenie 13.04.1948
Zrušený 76/1959 Zb.

OBSAH

134

Zákon

ze dne 28. dubna 1948,

jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Ustanovení § 25, odst. 1, druhé věty zákona ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci, ve znění zákona ze dne 2. dubna 1947, č. 60 Sb. se mění a zní takto:

„Rozhodnutí o povolání do činné služby (o ponechání v činné službě, o převzetí do československé branné moci) mohou býti podle něho učiněna nejpozději do 31. prosince 1948; po tomto dni lze v těchto věcech činiti nové rozhodnutí jen v případech obnovy řízení, jakož i tam, kde nejvyšší správní soud rozhodnutí ministra národní obrany zruší.“


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. dubna 1948; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.