Zákon č. 131/1948 Zb.Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Čiastka 48/1948
Platnosť od 04.06.1948
Účinnosť od 04.06.1948

131

ZÁKON

ze dne 6. května 1948

o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen „církev“) zanikla dnem 4. května 1945.

§ 2

Matriky církve spravují okresní národní výbory.

§ 3

(1) Veškerý majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva, který byl ke dni 4. května 1945 ve vlastnictví církevních obcí (farních nebo krajských obcí nebo obce povšechné) církve nebo jejích ústavů, nadací a fondů, přechází do vlastnictví československého státu.

(2) Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvem vnitra, který majetek přešel podle odstavce 1 do vlastnictví československého státu.

§ 4

O majetku uvedeném v § 3 platí obdobně ustanovení částí II až IV dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a zákona ze dne 8. května 1947, č. 90 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, při čemž ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra určí, které majetkové podstaty mají sloužiti kultovým, církevně administrativním nebo podobným účelům a které církvi, náboženské společnosti nebo jiné organisaci podobného druhu se přidělí.

§ 5

(1) Tímto zákonem není dotčena platnost úkonů, provedených při vedení církevních matrik, a platnost manželství, uzavřených před duchovními správci církve do dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti.

(2) Dotčena nejsou ani opatření o majetku uvedeném v § 3, která byla učiněna před účinností zákona podle předpisů o konfiskaci a rozdělení konfiskovaného majetku.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři školství a osvěty a vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.