Dohoda č. 68/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.

Čiastka 33/1946
Platnosť od 20.04.1946
Redakčná poznámka

Ratifikačná listina ČSR bola uložená u vlády USA dňa 27.12.1945

OBSAH