Zmluva č. 186/1946 Zb.Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine.

Čiastka 81/1946
Platnosť od 21.10.1946
Účinnosť od 30.01.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.01.1946 Aktuálne znenie