Dohoda č. 145/1946 Zb.Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.

Čiastka 60/1946
Platnosť od 27.06.1946
Redakčná poznámka

Vyhlasuje sa s tým, že podľa článku XIV. Dohody vymenily sa ratifikačné listiny v Prahe dňa 15. mája 1946, a že týmto dňom Dohoda nadobudla platnosti.