Dekrét č. 140/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.

Čiastka 57/1945
Platnosť od 26.11.1945
Účinnosť od 26.11.1945

OBSAH

140.

Dekret presidenta republiky

ze dne 26. října 1945

o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Pro vysoké studium politických a sociálních věd se zřizuje v Praze počátkem studijního roku 1945/46 Vysoká škola politická a sociální.

§ 2.

(1) Vysoká škola politická a sociální má tři oddělení: politické, novinářské a sociální.

(2) Jest oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(3) Její statut vydá vláda nařízením.

(4) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.