Vyhláška č. 423/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-423
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 17.01.2022
Aktuálne znenie 17.01.2022

423

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

zo 4. novembra 2021,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 30, § 31 ods. 19 a § 31a ods. 11 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) a lodného strojníka (ďalej len „člen posádky plavidla“) a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky,

b) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,

c) vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky a vodcu malého plavidla,

d) minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla,

e) vzor lekárskeho posudku.

Členovia posádky plavidla

§ 2

Skúška

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť člena posádky plavidla sa overujú skúškou.

(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú

a) lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,

b) záznamy z vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky, služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo námorníckej knižky potvrdené príslušným orgánom, alebo písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého uchádzač plavebnú prax získal ako náhradu za odcudzenú, stratenú, zničenú alebo poškodenú vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, služobnú lodnícku knižku Európskej únie alebo námornícku knižku,

c) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje.

§ 3

Plavebná prax

(1) Na účel jednotného výpočtu trvania plavebnej praxe člena posádky plavidla sa za jeden kalendárny rok plavebnej praxe považuje 180 dní plavby.

(2) Plavebná prax sa posudzuje takto:

a) ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti na palubnú funkciu vo vnútrozemskej plavbe, započítava sa celá plavebná prax nadobudnutá na námorných lodiach; ak svojou dĺžkou nahrádza celú požadovanú plavebnú prax, požaduje sa plavebná prax na plavidlách vnútrozemskej plavby v rozsahu najmenej 30 dní plavby,

b) do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá plavebná prax v strojovej funkcii nadobudnutá na námorných lodiach,

c) ak ide o uchádzača, ktorý má vysokoškolské vzdelanie technického smeru, požiadavka na plavebnú prax sa znižuje pri strojových funkciách o jednu polovicu.

§ 4

Vnútroštátny lodný kapitán

Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vnútroštátny lodný kapitán, ktorý samostatne vedie loď vnútrozemskej plavby na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 21 rokov a

b) najmenej 90 dní plavby na lodi vnútrozemskej plavby najmenej vo funkcii vnútroštátny lodník.

§ 5

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 19 rokov a

b) najmenej 90 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník.

§ 6

Vodca plávajúceho stroja

Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vodca plávajúceho stroja, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 21 rokov a

b) najmenej 180 dní plavby na plavidle, z toho najmenej 90 dní plavby na plávajúcom stroji najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník.

§ 7

Lodný strojník

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lodný strojník, ktorý samostatne obsluhuje strojové zariadenie bez obmedzenia výkonu na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 20 rokov, najmenej stredné odborné vzdelanie a prax na strojovom zariadení na plavidle najmenej počas 180 dní plavby najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník alebo

b) vek najmenej 21 rokov, najmenej stredné odborné vzdelanie a 3 roky praxe v oblasti konštrukcie, údržby a opravy strojov a motorov.

(2) Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lodný strojník, ktorý samostatne obsluhuje strojové zariadenie bez obmedzenia výkonu na plavidle, nemusí vykonať uchádzač, ak má vek najmenej 21 rokov, najmenej stredné odborné vzdelanie a prax na strojovom zariadení na plavidle najmenej počas 360 dní plavby ako lodník alebo vnútroštátny lodník, alebo prax na strojovom zariadení na námornej lodi najmenej počas 240 dní plavby.

§ 8

Vnútroštátny lodník

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vnútroštátny lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle prevádzkovanom na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 18 rokov a

b) najmenej 30 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník.

(2) Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vnútroštátny lodník nemusí vykonať uchádzač, ak má

a) 180 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník,

b) 180 dní plavby na námornej lodi v palubnom oddelení a 30 dní plavby na plavidle alebo

c) ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie v oblasti vodnej dopravy.

Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

§ 9

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky sa overujú skúškou.

(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú

a) písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého uchádzač získal prax pri obsluhe na plavebnej komore a

b) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje.

§ 10

Skúšku z odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, ktorý samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán Európskej únie alebo na funkciu vnútroštátny lodný kapitán a má najmenej trojmesačnú prax pri obsluhe na plavebnej komore, alebo

b) vek najmenej 23 rokov, úplné stredné všeobecné vzdelanie a najmenej šesťmesačnú prax pri obsluhe na plavebnej komore.

Overovanie odbornej spôsobilosti

§ 11

(1) Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie

a) vnútroštátny lodný kapitán je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebný zemepis,

3. plavebná náuka,

4. plavebné právo,

5. stavba lodí,

6. strojové zariadenia lodí,

7. radarová navigácia, ak uchádzač žiada o vydanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru,

b) vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebná náuka,

3. plavebné právo,

c) vodca plávajúceho stroja je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebný zemepis,

3. plavebná náuka,

4. plavebné právo,

5. stavba lodí,

6. strojové zariadenia lodí,

d) lodný strojník je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebná náuka,

3. stavba lodí,

4. strojové zariadenia lodí,

5. lodná elektrotechnika,

e) vnútroštátny lodník je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebná náuka,

3. stavba lodí,

f) vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky je overenie vedomostí zo skúšobných predmetov

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

2. plavebná náuka,

3. plavebné právo,

4. radarová navigácia,

5. stavby na vodných cestách.

(2) Rozsah jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 1.

§ 12

(1) Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

(2) Teoretická skúška má písomnú časť a ústnu časť, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vnútroštátny lodný kapitán, lodný strojník a vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky.

(3) Teoretická skúška má písomnú časť, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti na výkon funkcie vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, vodca plávajúceho stroja a vnútroštátny lodník.

(4) Písomná časť teoretickej skúšky predchádza ústnej časti teoretickej skúšky a je vyhodnotená do začatia ústnej časti teoretickej skúšky. Písomná časť teoretickej skúšky sa môže vykonať aj formou testu.

(5) Uchádzač je hodnotený z každého skúšobného predmetu samostatne známkou „prospel“ alebo „neprospel“. Uchádzač zo skúšobného predmetu v teoretickej skúške podľa odseku 2 prospel, ak prospel zo skúšobného predmetu v písomnej časti aj ústnej časti.

(6) Ak uchádzač neprospel zo skúšobného predmetu v písomnej časti teoretickej skúšky podľa odseku 2, ústnu časť teoretickej skúšky z tohto skúšobného predmetu nevykonáva.

(7) Praktická skúška sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, ktoré súvisia so špecifickým ovládaním plavidla, a to na plavidle s takýmto ovládaním.

§ 13

(1) Ak uchádzač neprospel zo skúšobného predmetu teoretickej skúšky alebo z praktickej skúšky, môže požiadať Dopravný úrad o vykonanie prvej opravnej skúšky. Prvá opravná skúška sa vykoná len z tých skúšobných predmetov teoretickej skúšky, z ktorých uchádzač neprospel.

(2) Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, môže požiadať Dopravný úrad o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.

(3) Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po jednom mesiaci odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po jednom mesiaci odo dňa konania prvej opravnej skúšky. Prvú opravnú skúšku alebo druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať do jedného roka odo dňa konania skúšky.

(4) Uchádzač, ktorý počas skúšky alebo opravnej skúšky odstúpil od skúšky alebo opravnej skúšky, sa hodnotí známkou „neprospel“. Ak pri odstúpení od skúšky alebo opravnej skúšky uchádzač preukáže závažné dôvody odstúpenia, uchádzačovi sa určí nový termín skúšky alebo opravnej skúšky a odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku alebo opravnú skúšku nevykonal.

§ 14

(1) Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a žiada o získanie inej odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, môže vykonať rozdielové skúšky. Uchádzačovi sa zohľadnia skúšky z tých skúšobných predmetov, ktoré už absolvoval a ktoré sú pri príslušnej odbornej spôsobilosti rovnocenné.

(2) Na základe písomnej žiadosti je od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B oslobodený držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán a držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie.

(3) Vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 2.

Vodca malého plavidla

§ 15

Skúška

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla sa overujú skúškou.

(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú

a) lekársky posudok nie starší ako tri mesiace a

b) potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu.

§ 16

Vodca malého plavidla kategórie A

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 15 rokov.

§ 17

Vodca malého plavidla kategórie B

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A.

§ 18

Vodca malého plavidla kategórie C

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A.

§ 19

Vodca malého plavidla kategórie D

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia určené na prepravu osôb, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov.

Overovanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

§ 20

(1) Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

(2) Teoretická skúška sa vykonáva formou testu; na základe písomnej odôvodnenej žiadosti uchádzača môže byť vykonaná ústnou formou. Teoretická skúška je vyhodnotená známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

(3) Praktická skúška sa vykonáva na výcvikovom plavidle za účasti príslušného člena skúšobnej komisie, ktorý praktickú skúšku vyhodnotí známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

(4) Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí

a) z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

b) z plavebného zemepisu,

c) z plavebnej náuky,

d) zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,

e) zo stavby lodí,

f) zo strojových zariadení lodí,

g) z lodnej elektrotechniky,

h) z teórie plachtenia.

(5) Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Obsahom praktickej skúšky je overenie týchto zručností:

a) plánovanie plavby,

b) príprava malého plavidla na plavbu,

c) kormidlovanie a plavba určeným kurzom; ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, plavba na príslušnom úseku vodnej cesty,

d) kotvenie, státie, manévrovanie; ak ide o malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet, s použitím plachiet aj motora,

e) práce na palube vrátane prác s lanami,

f) používanie záchranných prostriedkov,

g) riešenie mimoriadnych situácií, napríklad človek cez palubu, požiar na palube.

§ 21

(1) Ak uchádzač neprospel z teoretickej skúšky alebo neuspel pri praktickej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada Dopravný úrad o vykonanie prvej opravnej skúšky.

(2) Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada Dopravný úrad o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.

(3) Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania prvej opravnej skúšky. Prvú opravnú skúšku alebo druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky.

(4) Uchádzač, ktorý počas skúšky alebo opravnej skúšky odstúpil od skúšky alebo opravnej skúšky, sa hodnotí známkou „neprospel“. Ak pri odstúpení od skúšky alebo opravnej skúšky uchádzač preukáže závažné dôvody odstúpenia, uchádzačovi sa určí nový termín skúšky alebo opravnej skúšky a odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku alebo opravnú skúšku nevykonal.

(5) Vzor preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 4.

§ 22

Zdravotná spôsobilosť

(1) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla sú uvedené v prílohe č. 5.

(2) Vzor lekárskeho posudku o výsledku lekárskej prehliadky je uvedený v prílohe č. 6.

§ 23

Prechodné ustanovenia

(1) Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D vydaný do 16. januára 2022 zostáva v platnosti do 30. júna 2023.

(2) Výmena preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D sa vykoná na základe žiadosti, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D. Pri výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D, žiadateľ pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D odovzdá Dopravnému úradu.

§ 24

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z., vyhlášky č. 471/2007 Z. z., vyhlášky č. 72/2011 Z. z. a vyhlášky č. 287/2014 Z. z.,

2. výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla (oznámenie č. 75/2010 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2010 č. 19029/2010/SCLVD/z. 50646-M (oznámenie č. 466/2010 Z. z.).


§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. januára 2022.


Andrej Doležal v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Rozsah jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

Vnútro-štátny lodný kapitánVodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonuVodca plávajúceho strojaLodný strojníkVnútro-štátny lodníkVedúci plavby na plavebných komorách SR
1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
2. Plavebný zemepis
2.1 Všeobecná časť
2.1.1 Zobrazovanie zemského povrchu – mapy
2.1.2 Náuka o podnebí – klimatológia
2.1.3 Náuka o vodostave, hydrológia z hľadiska plavby a základné hydrologické pojmy
2.1.4 Úprava vodných tokov a výstavba vodných ciest
2.2 Plavebno-technický popis vodných ciest
2.2.1 Váh a vodné toky s výhľadovo sledovanou splavnosťou
3. Plavebná náuka
3.1 Všeobecná časť
3.1.1 História vnútrozemskej plavby
3.1.2 Plavidlá, rozdelenie a charakteristika
3.1.3 Lodné zariadenia a ich použitie
3.1.4 Činnosť za mimoriadnych okolností – záchranné práce na plavidle
3.1.4.1 Zásady predchádzania nehodám
3.1.4.2 Merania, ktoré treba vykonať v prípade poškodenia, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane upchatia netesností
3.1.4.3 Použitie záchranných prostriedkov a vybavenia
3.1.4.4 Prvá pomoc v prípade nehôd
3.1.4.5 Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia
3.1.4.6 Prevencia proti znečisťovaniu vodných ciest
3.1.5 Zostavovanie lodných zostáv
3.1.6 Státie plavidiel
3.1.7 Lodný manéver
3.1.8 Odlišnosti pri plavbe a manévrovaní plavidiel vzhľadom na vodnú cestu
3.1.9 Nakladanie a vykladanie plavidiel
3.1.10 Navigačné prístroje a pomôcky
3.1.11 Plavebné úseky vodnej cesty
3.1.12 Povinné dodatočné témy pre osobnú dopravu
3.1.12.1 Základné znalosti technických predpisov o stabilite osobných lodí v prípade ich poškodenia a o rozdelení lode do vodotesných priestorov v rovine maximálneho ponoru
3.1.12.2 Ako chrániť cestujúcich v prípade evakuácie, poškodenia lode, nabehnutia lode na plytčinu, kolízie, explózie a v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky na lodi
3.1.12.3 Znalosti bezpečnostných pokynov, napríklad núdzové východy, lodné mostíky, používanie bezpečnostných prilieb
3.2 Osobitná časť
3.2.1 Dunaj
3.2.2 Váh
3.2.3 Morava, Bodrog, Hornád a Hron
3.2.4 Uzavreté vodné plochy
4. Plavebné právo
4.1 Právo všeobecné
4.1.1 Subjekty práva
4.1.2 Právne úkony
4.2 Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
4.2.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.2.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.3 Používanie a znečisťovanie povrchových vôd
4.4 Sankcie
4.5 Medzinárodné právo
4.5.1 Medzinárodné dohovory
4.5.2 Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe
5. Stavba lodí
5.1 Základy teórie plavby
5.2 Lodné teleso
5.3 Lodné zariadenie
5.4 Lodná propulzia
5.5 Lodné sústavy
5.6 Technológia stavby lodí, skúšky a opravy plavidiel
6. Strojové zariadenia lodí
6.1 Spaľovacie motory, turbíny na hlavný pohon, pomocné a palubné agregáty
6.2 Lodné a strojové mechanizmy a ich súčasti
6.3 Usporiadanie a montáž strojových zariadení, hriadeľové vedenie
6.4 Lodné propulzné a kormidelno-propulzné mechanizmy
6.5 Automatizácia strojového zariadenia plavidla
6.6 Zariadenia a potrubia lodných a strojových sústav
6.7 Hydraulické a pneumatické zariadenia plavidiel
6.8 Základné merné jednotky
6.9 Strojovne na plavidlách
6.10 Prevádzkové hmoty
6.11 Rozdelenie a vývoj lodných motorov
6.12 Základné rozdelenie spaľovacích motorov
6.13 Pracovný obeh piestového spaľovacieho motora
6.14 Hlavné časti piestových spaľovacích motorov
6.15 Zapaľovanie
6.16 Palivová sústava zážihového motora
6.17 Palivová sústava vznetového motora
6.18 Mazanie spaľovacieho motora
6.19 Chladenie piestového spaľovacieho motora
6.20 Vstrekovacie zariadenia vznetového motora
6.21 Vstrekovacie čerpadlo
6.22 Vstrekovač
6.23 Ventilové rozvody
6.24 Kompresný priestor spaľovacieho motora
6.25 Výfukový systém
6.26 Pracovný valec
6.27 Hlava valca
6.28 Kľukový hriadeľ
6.29 Ojnica
6.30 Piest
6.31 Spúšťanie spaľovacích motorov
6.32 Spúšťanie stlačeným vzduchom
6.33 Zmena zmyslu otáčania lodnej skrutky
6.34 Prevádzka spaľovacích motorov
6.35 Pravidelné prehliadky motorov
6.36 Poruchy spaľovacích motorov
6.37 Skúšky spaľovacích motorov
6.38 Kompresory
6.39 Čerpadlá
6.40 Hydraulické obvody
6.41 Vykurovanie plavidiel
7. Lodná elektrotechnika
7.1 Základy elektrotechniky
7.2 Lodné elektrické zariadenia
8. Radarová navigáciav prípade vedenia plavidla s radarom
8.1 Teoretická časť
8.1.1 Základy rádiového prenosu
8.1.1.1 Vznik elektromagnetického poľa – dĺžka vlny
8.1.1.2 Zdroje napájania vysielača a prijímača
8.1.1.3 Antény, rozdelenie, smerovosť, zisk
8.1.1.4 Druhy modulácie
8.1.1.5 Hlavné časti rádiových vysielačov
8.1.1.6 Hlavné časti rádiových prijímačov
8.1.1.7 Rozdelenie vysielačov a prijímačov
8.1.2 Prijímače a vysielače
8.1.2.1 Radarový vysielač, dĺžka radarovej vlny, kmitočet
8.1.2.2 Vlnovod, megmetron vo vysielači
8.1.2.3 Štrbinový vlnovod
8.1.2.4 Mŕtva zóna
8.1.2.5 Činnosť obrazovky prijímača
8.1.2.6 Zobrazenie cieľa na obrazovke
8.1.2.7 Vyhodnotenie cieľa na obrazovke
8.1.2.8 Určenie rýchlosti plavidla a cieľov radaru
8.1.2.9 Výchylkomer ako súčasť radaru
8.1.2.10 Kútový odrážač, aktívny odrážač
8.1.2.11 Rušivé vplyvy na činnosť radaru
8.1.2.12 Bezpečnostné predpisy pri práci s radarovým zariadením
8.1.3 Riečne radary
8.1.3.1 Rozdelenie riečnych radarov
8.1.3.2 Anténa a blok vysielača
8.1.3.3 Frekvencie riečnych radarov
8.1.3.4 Rozdiel medzi jednotlivými typmi radarov
8.1.3.5 Plavebné dráhy na plavbu s riečnym radarom
8.1.3.6 Trojtónová húkačka
8.1.3.7 Bezpečnostné predpisy na plavbu s riečnym radarom
8.2 Praktická časť
8.2.1 Opatrenia pred vyplávaním
8.2.1.1 Zapnutie, nastavenie a kontrola funkcie prístrojov
8.2.1.2 Interpretácia radarového obrazu
8.2.2 Plavba s radarom
8.2.2.1 Plavba a otáčanie
8.2.2.2 Vplávanie do bazéna alebo úzkeho miesta a vyplávanie z nich
8.2.2.3 Stretávanie a predbiehanie
8.2.2.4 Udržiavanie smeru na daný bod
8.2.2.5 Vysvetlenie radarového obrazu
8.2.2.6 Udeľovanie príkazov kormidelníkovi
8.2.2.7 Správanie pri mimoriadnych udalostiach, napríklad nebezpečné plavebné situácie alebo výpadok prístrojov
9. Stavby na vodných cestách
9.1 Popis vodohospodárskeho diela
9.2 Charakteristické hladiny, riečne kilometre, kotvenie plavidiel
9.3 Hydrológia Dunaja
9.4 Plavba cez objekty vodného diela Gabčíkovo
9.5 Plavba cez plavebné komory Gabčíkovo
9.6 Plavba cez stupeň Čunovo
9.7 Plavba malých plavidiel s vlastným pohonom cez objekty vodného diela Gabčíkovo
9.8 Plavebné komory Gabčíkovo a ich charakteristika
9.9 Plavebné nehody a havárie na objektoch vodného diela Gabčíkovo
9.10 Ekologické havárie a postup nahlásenia havárie
9.11 Povodňová ochrana
9.12 Manipulácia s vodou na vodnom diele Gabčíkovo
9.13 Manipulácia s vodou na plavebných komorách Gabčíkovo
9.14 Úlohy obsluhy vo veži riadenia plavby pri havarijnom odstavení vodnej elektrárne Gabčíkovo
9.15 Haťová prevádzka na plavebných komorách Gabčíkovo

Príloha č. 2 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

Príloha č. 3 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého
plavidla

I. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

1.1 Všeobecná časť

1.2 Optická signalizácia plavidiel

1.3 Zvuková signalizácia a rádiové spojenie

1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

1.5 Pravidlá plavby

1.6 Pravidlá na státie

1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

2. Plavebný zemepis

2.1 Fyzikálny zemepis

2.2 Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest

3. Plavebná náuka

3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel

3.2 Úloha a činnosť kormidla a propulzora

3.3 Manévrovanie, kotvenie a státie

3.4 Nautické pomôcky

4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B

1. Stavba lodí

1.1 Základné znalosti komponentov lodí

2. Strojové zariadenia lodí

2.1 Základné znalosti práce motorov

2.2 Prevádzka a kontrola hlavných motorov

3. Lodná elektrotechnika

3.1 Lodné elektrotechnické zariadenia

III. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C

1. Teória plachtenia

1.1 Technika plachtenia

IV. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

1.1 Všeobecná časť

1.2 Optická signalizácia plavidiel

1.3 Zvuková signalizácia

1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

1.5 Pravidlá plavby

1.6 Pravidlá na státie

1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

2. Plavebný zemepis

2.1 Fyzikálny zemepis

3. Plavebná náuka

3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel

3.2 Manévrovanie, kotvenie a státie

3.3 Nautické pomôcky

4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 4 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Vzor preukazu vodcu malého plavidla

Príloha č. 5 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

I. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla

1. Člen posádky plavidla môže po implantácii vnútroočných šošoviek vykonávať práce súvisiace s prevádzkou plavidla len po súhlase očného lekára.

2. Na účely tejto vyhlášky sa hodnotou zrakovej korekcie rozumie hodnota pri okuliarovej korekcii. Pri dobrej znášanlivosti a po súhlase očného lekára je povolený výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla aj s kontaktnými šošovkami.

3. Ak je predpísaná zraková ostrosť dosiahnutá s korekciou, je používanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek podmienkou výkonu práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.

4. Súčasťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla je aj posúdenie psychomotorických schopností psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.

5. Choroby, ktoré podmieňujú zdravotnú nespôsobilosť

5.1. všetky druhy infekčných chorôb a parazitárnych chorôb v štádiu aktivity,

5.2. zhubné novotvary,

5.3. diabetes mellitus liečený inzulínom, s opakovanými hypoglykemickými stavmi,

5.4. organické duševné poruchy,

5.5. schizofrénia a schizotypálne poruchy a poruchy s bludmi,

5.6. mentálna retardácia,

5.7. abúzus a závislosť od alkoholu, či iných návykových látok,

5.8. epilepsia a iné záchvatové ochorenia s poruchou vedomia,

5.9. systémové atrofie postihujúce primárne centrálnu nervovú sústavu,

5.10. extrapyramidové poruchy a pohybové poruchy,

5.11. demyelinizujúce ochorenia centrálnej nervovej sústavy,

5.12. degeneratívne poruchy nervovej sústavy,

5.13. poruchy rovnováhy, závratové stavy,

5.14. hypertenzné ochorenia v štádiu II a III podľa ESC/IHS,

5.15. ischemické choroby srdca a ciev vrátane poruchy vedenia srdcových vzruchov,

5.16. stavy po implantácii kardiostimulátoru,

5.17. cor pulmonale,

5.18. opakované cievne choroby mozgu a cievne choroby s následnými poruchami funkcie,

5.19. opakované embolizácie zo žilového systému,

5.20. poruchy priestorového videnia, nystagmus, hemeralopia, zúženie zorného poľa obojstranné alebo jednostranné na lepšie vidiacom oku, diplopia, porucha farbocitu po vyšetrení tabuľkami a následnom potvrdení poruchy trichromatického videnia vyšetrením anomaloskopom alebo iným ekvivalentným testom a porucha schopnosti prispôsobenia sa zraku tmavému prostrediu,

5.21. visus naturalis alebo visus po korekcii horší ako 0,8 obojstranne alebo jednostranne na lepšie vidiacom oku, ophtalmia obojstranne,

5.22. poruchy sluchu, vždy po audiometrickom vyšetrení, ak priemerná hodnota straty sluchu (hodnotená vo frekvencii 500, 1 000, 2 000 a 3 000 Hz) je obojstranne vyššia ako 35 dB, alebo ak nie je schopnosť na každom uchu počuť hovorovú reč pri použití načúvacieho prístroja najmenej na vzdialenosť 3 m.

6. Ochorenia, ktoré vyžadujú odborné vyšetrenie a u ktorých je kladný lekársky posudok podmienený posúdením lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, okrem ochorení podľa písmena e), kde je kladný lekársky posudok podmienený posúdením psychológa so špecializáciou klinická psychológia a s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia,

6.1. chronické stavy infekčných chorôb a parazitárnych chorôb,

6.2. novotvary, ak veľkosťou alebo lokalizáciou vyvolávajú poruchy funkcie orgánov alebo sťažujú telesný pohyb alebo obmedzujú preukázateľne výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla

6.2.1. nezhubné novotvary,

6.2.2. novotvary neistého alebo neznámeho správania,

6.2.3. kompenzované stavy po vyliečených zhubných novotvaroch,

6.3. chronické ochorenia krvi, krvotvorných orgánov a poruchy týkajúce sa mechanizmu imunity, ochorenia sprevádzané krvácajúcimi stavmi, závažné alergie, ktoré si vyžadujú sústavnú kontrolu a liečbu, alebo ktoré obmedzujú preukázateľne výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla,

6.4. ochorenia endokrinné, výživy a premeny látok, s rizikom metabolických komplikácií, spôsobujúce poruchy vývoja, obmedzenie telesnej a duševnej výkonnosti, vyžadujúce sústavnú kontrolu a liečbu, znižujúce fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu,

6.5. poruchy duševné a poruchy správania, ak narušujú adaptáciu alebo súžitie alebo bežnú komunikáciu

6.5.1. poruchy osobnosti,

6.5.2. poruchy duševné a poruchy správania spôsobené požitím psychoaktívnych látok,

6.5.3. závažné afektívne poruchy,

6.5.4. závažné neurotické, stresové a somatoformné poruchy,

6.5.5. závažné syndrómy porúch správania, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi,

6.6. choroby nervovej sústavy, ak nejde o stavy, ktoré nie sú progredujúce a nie sú spojené s poruchami pohybu, trvalým poškodením alebo trvalými bolesťami

6.6.1. stavy po zápalových chorobách nervovej sústavy,

6.6.2. choroby nervov, nervových koreňov a pletencov,

6.6.3. polyneuropatie,

6.6.4. myoneurálne poruchy akejkoľvek etiológie,

6.7. choroby oka a očných adnex, ak spôsobujú vážne poruchy videnia,

6.8. choroby stredného ucha a bradavkového výbežku, ak vylučujú schopnosť výkonu práce súvisiacej s prevádzkou plavidla,

6.9. choroby obehovej sústavy, vedúce k trvalému obmedzeniu funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie

6.9.1. stavy po prekonaní reumatickej horúčky s atakmi a stavmi s ireverzibilným postihnutím srdca v ktorejkoľvek lokalizácii,

6.9.2. chronické reumatické choroby srdca,

6.9.3. kardiopulmonálne choroby a choroby pľúcneho obehu okrem štádií s minimálnym znížením výkonnosti a funkcie,

6.9.4. srdcové arytmie okrem respiračných arytmií,

6.9.5. choroby tepien, žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín,

6.10. choroby dýchacej sústavy: všetky choroby vedúce k trvalému obmedzeniu funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie,

6.11. choroby tráviacej sústavy, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu,

6.12. choroby kože a podkožného väziva

6.12.1. dermatitídy alebo ekzémy, rozsiahle, chronické, či recidivujúce formy rezistentné na liečbu, či vedúce k závažnému postihnutiu funkcie pohybového aparátu,

6.12.2. choroby kožných adnex,

6.13. choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva: artropatie a ostatné chronické, degeneratívne a ostatné zistené ochorenia vedúce k obmedzeniu funkcie pohybového aparátu tak, že obmedzujú bezpečný výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla, recidivujúce vertebrogénne ťažkosti,

6.14. choroby močovej a pohlavnej sústavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť a liečenie a obmedzujúce bezpečný výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla,

6.15. vrodené vady, deformácie a abnormality, obmedzujúce bezpečný výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla, ak nie sú chirurgicky korigované a stav nie je možné považovať za vyliečený,

6.16. stavy po poraneniach, otravách a iných následkoch vnútorných príčin, ak nedošlo k zahojeniu a stav nemožno považovať za vyliečený, stavy po strate končatiny alebo jej časti, s protetickou náhradou alebo bez nej, obmedzujúce bezpečný výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla,

6.17. iné choroby, ak znižujú výkonnosť a telesnú zdatnosť a obmedzujú bezpečný výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.

II. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla

1. Ak je predpísaná zraková ostrosť dosiahnutá s korekciou, je používanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek podmienkou výkonu súvisiaceho s prevádzkou malého plavidla.

2. Ochorenia, ktoré podmieňujú zdravotnú nespôsobilosť

2.1. choroby uvedené v časti I bodoch 5.4. až 5.13. a 5.18,

2.2. porucha farbocitu pri zachovanom rozoznávaní zelenej, červenej, žltej a modrej farby pri vyšetrení umelým svetelným zdrojom s farebnými filtrami,

2.3. zníženie zrakovej ostrosti pod 5/10 alebo 6/12 každým okom zvlášť, s korekciou väčšou ako mínus 5/ plus 3 Dsf, vrátane astigmatickej zložky plus/mínus 2 Dcyl,

2.4. poruchy sluchu znemožňujúce komunikáciu hovorovou rečou na vzdialenosť menšiu ako 4 m každým uchom zvlášť alebo pri audiometrickom vyšetrení celková strata sluchu vyššia ako 30 % (podľa Fowlera).

3. Ochorenia, ktoré vyžadujú odborné vyšetrenie a u ktorých je kladný lekársky posudok podmienený posúdením lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo

3.1. choroby uvedené v časti I bodoch 5.1. až 5.3. a 5.14. až 5.17.,

3.2. choroby uvedené v časti I bodoch 6.1. až 6.4. a 6.6. až 6.17.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 423/2021 Z. z.

Vzor lekárskeho posudku