Zákon č. 417/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-417
Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Aktuálne znenie 01.01.2022

417

ZÁKON

z 20. októbra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „zoznam označení obcí” vkladajú slová „a ich častí”.

2. V § 4 ods. 1 sa za slová „názve obce”, „označenie obce”, „začiatok obce” a „koniec obce” vkladajú slová „a jej časti“.

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V obci3ab) podľa § 2 ods. 1 sa môžu na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom používať informačné dopravné značky3ac) s názvami vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.”.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ab a 3ac znejú:

3ab) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3ac) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.“.

4. V § 4 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Takýmito nápismi a oznamami sú aj informácie určené účastníkom cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek vrátane označení obcí a iných vžitých a zaužívaných geografických názvov v jazyku národnostnej menšiny.“.

5. V § 7b ods. 1 písm. f) sa slová „§ 4 ods. 6 prvej vety“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7 prvej vety“.

6. V § 7b ods. 1 písm. g) sa slová „§ 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 9“.

7. V § 7b ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.

8. V § 7c ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 4“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.