Vyhláška č. 399/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-399
Platnosť od 09.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Aktuálne znenie 01.01.2022

399

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. októbra 2021,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín podľa prílohy sa prvýkrát použije v marci 2022 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2022.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Príloha k vyhláške č. 399/2021 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2022

Číslo farmaceuticko-nákladovej skupinyKód farmaceuticko-nákladovej skupinyNázov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečbyATC skupinaKód asociovaný s priradenými diagnózami podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH – 10. revízia
1.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbouL04AA11, L04AA24, L04AA26, L04AA32, L04AA33, L04AB, L04AC okrem (L04AC08)K50 – K52, L40, M05 – M09, M30 – M36, M45
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
3.CNSOchorenie mozgu/miechyL03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, L04AA40, M03BX01, N07XX09G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 – J47
5.DM1Diabetes typu IA10AE10 – E14
6.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07 okrem (C07AA05), C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07 okrem (C07AA05), C08 okrem (C08CA06), C09])I10 – I25
7.HEMHemofíliaB02BD okrem B02BD01D66 – D68
8.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 – D48
9.KVSSrdcové a cievne chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01, B01AF, B01AB04, B01AB05, B01AB06, B01AB11I20 – I52, I80 – I87, I10 – I11, D68, I63 – I70, S82 – S83
10.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04C00 – D48
11.PAHPrimárna pľúcna hypertenziaB01AC11, B01AC21, C02KX okrem (C02KX05), G04BE03I27.0
12.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 – N19, D46.
13.SSASpinálna svalová atrofiaM09AX07G12

Vysvetlivky:

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiv.

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.


Vladimír Lengvarský v. r.