Nariadenie vlády č. 398/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-398
Platnosť od 09.11.2021
Účinnosť od 31.12.2021
Aktuálne znenie 31.12.2021

398

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. novembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021)“.

2. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.


Eduard Heger v. r.