Vyhláška č. 391/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-391
Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021 do30.06.2022 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Aktuálne znenie 01.11.2021 - 30.06.2022

391

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. októbra 2021,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z. a vyhlášky č. 232/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha sa dopĺňa bodom 61, ktorý znie:

61. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/647 z 15. januára 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie určitých zlúčenín olova a šesťmocného chrómu v elektrických a elektronických iniciátoroch výbušnín na civilné (profesionálne) použitie (Ú. v. EÚ L 133, 20. 4. 2021).“.

2. Príloha sa dopĺňa bodom 62, ktorý znie:

62. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/884 z 8. marca 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti výnimky týkajúcej sa používania ortuti v rotačných elektrických konektoroch v zdravotníckych pomôckach na intravaskulárne ultrazvukové zobrazenie (Ú. v. EÚ L 194, 2. 6. 2021).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.


Ján Budaj v. r.