Uznesenie č. 386/2021 Z. z.Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-386
Platnosť od 26.10.2021
Účinnosť od 26.10.2021
Aktuálne znenie 26.10.2021

386

UZNESENIE

pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

z 8. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z.

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 24 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z. 8. septembra 2021 schválilo túto zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z.:


Čl. I

1. Za článok 1 sa vkladajú články 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Článok 1a

Rokovanie pléna v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu zasadnutia pléna prebiehať aj s využitím technických prostriedkov na prenos obrazu a zvuku. Ustanovenia článku 1 sa použijú primerane.

Článok 1b

Rozhodovanie pléna mimo zasadnutia pléna

1. Ak nejde o výkon pôsobnosti pléna podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 757/2004 Z. z., môže predseda súdu v neodkladných prípadoch požiadať plénum, aby o návrhu rozhodnutia rozhodlo aj mimo zasadnutia pléna; v takom prípade sa neuplatní článok 1 odsek 6.

2. Členovia pléna, ktorí sa vyjadrili k návrhu rozhodnutia podaného v zmysle odseku 1, sa považujú za prítomných na rozhodovaní.

3. Ak k návrhu rozhodnutia podaného v zmysle odseku 1 uplatnia pripomienky aspoň 12 členovia pléna alebo s ním nesúhlasia, o návrhu rozhodnutia sa musí rozhodnúť na zasadnutí pléna.“.

2. Článok 6 vrátane nadpisu znie:

„Článok 6

Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky

1. V zbierke rozhodnutí sa uverejňujú predovšetkým

a) stanoviská pléna,

b) stanoviská kolégií,

c) rozhodnutia veľkých senátov,

d) vybrané rozhodnutia najvyššieho súdu,

e) vybrané rozhodnutia súdov Slovenskej republiky.

2. Jednotlivé čísla zbierky rozhodnutí zostavujú kolégiá najvyššieho súdu. O zverejnení rozhodnutí podľa odseku 1 písm. d) a e) rozhoduje na základe hlasovania príslušné kolégium. Stanoviská a rozhodnutia uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa zverejňujú ako samostatné čísla zbierky rozhodnutí bez zbytočného odkladu, a to v prípade stanovísk po ich písomnom vyhotovení a v prípade rozhodnutí po ich právoplatnosti.

3. Zbierka rozhodnutí sa vydáva v elektronickej podobe. Vydávanie zbierky rozhodnutí zabezpečuje kancelária najvyššieho súdu.“.


Čl. II

Táto zmena Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ján Šikuta v. r.